Kursplan för Tillämpad molekylär biofysik

Applied Molecular Biophysics

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MB518
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1F, Biofysik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2018-03-06
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-10-26
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  Alternativ 1: 210 hp inom Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik inklusive 25 hp från avslutade profilkurser: Experimentella metoder i strukturbiologi, Makromolekylära maskiner, Molekylär och statistisk mekanik, Fysikalisk molekylärbiologi, Mikrobiella reglermekanismer, Datoriserad bildanalys I, Biosensorer. Minst två av följande kurser måste ingå: Experimentella metoder i strukturbiologi, Fysikalisk molekylärbiologi, Molekylär och statistisk mekanik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
  Alternativ 2: Kandidatexamen samt 25 hp i biofysik (från kurserna Experimentella metoder i biofysik, Molekylär och statistisk mekanik, Fysikalisk molekylärbiologi eller Biofotonik) Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Syftet med kursen är att tillämpa tidigare förvärvade kunskaper i ett biotekniskt projekt.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • planera och genomföra ett biotekniskt projekt med syfte att bestämma dynamiken, interaktioner och/eller strukturer hos biomolekyler
 • kritiskt analysera, värdera och sammanställa erhållna resultat och presentera dessa i skriftlig och muntlig form för olika målgrupper
 • göra välmotiverade vetenskapliga, samhälleliga och etiska bedömningar av projektets alla delar
 • söka, värdera och använda vetenskaplig litteratur i ämnen som ligger inom ramen för kursen och implementera denna kunskap i projektet.

Innehåll

Studierna genomförs i form av projektarbeten. Projekten utformas i samråd med uppdragsgivare inom industrin eller akademin och omfattar utveckling och tillämpning av biofysikaliska analysmetoder för att lösa biologiska/biotekniska problem på molekylnivå. Projekten kan exempelvis handla om biomolekylers dynamiska interaktioner, och mycket av fokus ligger på analys av data från avancerade biofysikaliska tekniker, såsom elektronmikroskopi, molekyldynamik och enmolekyl-fluorescensmikroskopi.

Kursen innehåller undervisningsmoment i för projekten relevanta biofysikaliska metoder. Det ingår även träning i att kritiskt analysera och redogöra för styrkor och svagheter i sina egna och andras muntliga och skriftliga presentationer samt i projektarbetet (ingenjörsmässighet, vetenskapligt förhållningssätt och experimentell förmåga).

Undervisning

Föreläsningar, projektarbete, seminarier och demonstrationslaborationer.

Examination

Seminarier (3 hp). Skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete (12 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Vetenskaplig och teknisk litteratur

  Institutionen för biologisk grundutbildning,