Kursplan för Generaliserade linjära modeller

Generalised Linear Models

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MS369
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Matematik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2016-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 24, 2019
 • Behörighet: 120 hp varav 90 hp matematik med Regressionsanalys.
  Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för principerna för generalisering av den linjära modellen;
 • finna rätt länkfunktion;
 • genomföra inferens baserad på maximumlikelihood för generaliserade linjära modeller;
 • redogöra för kvasilikelihood;
 • genomföra tester i allmänna linjära modeller;
 • använda R för analys av datamaterial;
 • tolka resultaten från genomförd analys i praktiska exempel.

Innehåll

Modeller med olika länkfunktioner. Binär (logistisk) regression. Skattning och modellanpassning. Residualanalys. Blandade modeller. Hierarkiska modeller. Praktiska exempel. R-kommandon.

Undervisning

Föreläsningar och datorövningar.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut kombinerat med obligatoriska inlämningsuppgifter under kursens gång. 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 26, 2020

 • Madsen, Henrik; Thyregod, Poul Introduction to general and generalized linear models

  Boca Raton, Fla.: CRC, cop. 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk