Kursplan för Hållbar utveckling - synsätt och visioner - en seminarieserie

Sustainable Development: Worldviews and Visions - a Seminar Series

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MV552
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar utveckling A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2016-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-11-03
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2021
 • Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp.
  Engelska 6 (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 •  kritiskt analysera de konceptuella och praktiska dimensionerna av hållbar utveckling på lokal, regional och global nivå;
 •  kritiskt utvärdera etiska frågor med relevans för hållbar utveckling;
 • kritiskt förhålla sig till olika aktörers visioner om en hållbar framtid .

Innehåll

Kursen behandlar begreppet hållbar utveckling ur ett historiskt perspektiv, genom att studera hur ideologier och synsätt i samhället har format hållbarhetsdiskussionen. Grundantaganden om hur människan, naturen, utveckling, teknik och ekonomi hänger samman analyeras genom att tillämpa diskursanalys. Kursen använder sig av olika teorier och fallstudier för att analysera och skapa förståelse för olika tolkningar av normativa och praktiska dimensioner av utveckling; på lokal, regional och global nivå. Kursen ger studenten möjlighet att delta i etiska och livsfilosofiska diskussioner om hållbarhetsfrågor.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och workshops. Föreläsningarna ges av gästföreläsare från olika akademiska discipliner och andra relevanta samhällssektorer. Stort utrymme ges till aktivt studentdeltagande och kritisk reflektion. Deltagande vid seminarier och workshops är obligatoriskt. Icke-obligatoriska studiebesök eller motsvarande kan förekomma.

Examination

Studenten examineras genom skriftliga förberedelser inför (1 hp ) och aktivt deltagande vid seminarier och workshops (1 hp , samt genom skriftlig redovisning (2,5 hp) och muntlig framställning (0,5 hp) av fördjupningsarbete.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 28, 2021

Obligatorisk kursbok

Kursen har en gemensam kursbok, som alla studenter läser:

 • McCloskey, Deirdre N.; Ziliak, Stephen Thomas Economical writing : thirty-five rules for clear and persuasive prose

  Third edition.: Chicago: The University of Chicago Press, 2019

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Valbar book

Studenten ska också välja en av följande böcker att läsa i kursen

 • Adams, John Joseph Loosed upon the world : the Saga anthology of climate fiction

  First Saga Press paperback edition.: New York: Saga Press, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

 • Andrew, Jason de Vries, Jetse Shine : an anthology of near-future, optimistic Science Fiction

  Oxford: Solaris, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

 • Atwood, Margaret; McKibben, Bill Martin, Mark I'm with the bears : [short stories from a damaged planet]

  London: Verso, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

 • Robinson, Kim Stanley. Future primitive : the new Ecotopias

  1st trade paperback ed.: New York: TOR, [1997], ©1994

  Se bibliotekets söktjänst

 • Wagner, Phoebe; Wieland, Brontë Christopher Sunvault : stories of solarpunk and eco-speculation

  Nashville, Tennessee: Upper Rubber Boot Books, [2017]

  Se bibliotekets söktjänst