Kursplan för Hållbar utveckling - synsätt och visioner - en seminarieserie

Sustainable Development: Worldviews and Visions - a Seminar Series

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MV552
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar utveckling A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2016-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-02-07
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • kritiskt analysera de konceptuella och praktiska dimensionerna av hållbar utveckling på lokal, regional och global nivå;
 • kritiskt utvärdera etiska frågor med relevans för hållbar utveckling;
 • kritiskt förhålla sig till olika aktörers visioner om en hållbar framtid .

Innehåll

Kursen behandlar begreppet hållbar utveckling ur ett historiskt perspektiv, genom att studera hur ideologier och synsätt i samhället har format hållbarhetsdiskussionen. Grundantaganden om hur människan, naturen, utveckling, teknik och ekonomi hänger samman analyeras genom att tillämpa diskursanalys. Kursen använder sig av olika teorier och fallstudier för att analysera och skapa förståelse för olika tolkningar av normativa och praktiska dimensioner av utveckling; på lokal, regional och global nivå. Kursen ger studenten möjlighet att delta i etiska och livsfilosofiska diskussioner om hållbarhetsfrågor.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och workshops. Föreläsningarna ges av gästföreläsare från olika akademiska discipliner och andra relevanta samhällssektorer. Stort utrymme ges till aktivt studentdeltagande och kritisk reflektion. Deltagande vid seminarier och workshops är obligatoriskt. Icke-obligatoriska studiebesök eller motsvarande kan förekomma.

Examination

Studenten examineras genom skriftliga förberedelser inför (1 hp ) och aktivt deltagande vid seminarier och workshops (1 hp , samt genom skriftlig redovisning (2,5 hp) och muntlig framställning (0,5 hp) av fördjupningsarbete.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Omexamination av aktivt deltagande sker i första hand genom omseminarium. Om student efter erbjudet omseminarium inte uppnått godkänt på de moment som kräver aktivt deltagande kan examinator även här besluta om en alternativ examinationsform.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Obligatoriska kursböcker

 • Pluriverse : a post-development dictionary Kothari, Ashish; Salleh, Ariel; Escobar, Arturo; Demaria, Federico; Acosta, Alberto

  New Delhi, India: Tulika Books and Authorsupfront, 2019

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Grin, John; Rotmans, Jan; Schot, J. W. Transitions to sustainable development [Elektronisk resurs] : new directions in the study of long term transformative change

  New York: Routledge, 2010

  Tillgänglig för användare inom Uppsala universitet

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Course reader

  Cemus, 2021

  A course reader with articles and other learning materials will be avaliable at Studium when the course starts

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan