Kursplan för Hållbarhetsstudier i en internationell miljö

SAIL - Sustainability Applied in International Learning

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MV600
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar utveckling G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2008-01-17
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  Universitetsstudier omfattande 30 hp

 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för grundläggande begrepp om hållbar utveckling.
 • redogöra för problem och förutsättningar för en hållbar utveckling i Östersjöregionen.
 • redogöra för viktiga dokument rörande en global hållbar utveckling.
 • redogöra för hur ett hållbarhetsperspektiv kan integreras i samhället.
 • översiktligt redogöra för vilken roll olika aktörer, från individen till den globala nivån, har i en förändring mot en hållbar utveckling.

Innehåll

Begreppet hållbar utveckling. FN:s roll för en hållbar utveckling. Vårt gemensamma innanhav Östersjön och dess funktion som en indikator på en uthållig utveckling i länderna runt omkring. Ett segelfartyg som ett hållbart samhälle. Visioner av ett hållbart samhälle.

Undervisning

Undervisningen består av workshops, seminarier och gruppdiskussioner under 17 dagar till havs ombord på ett segelfartyg. Ett aktivt deltagande i undervisningen är ett krav. Det är också ett krav att efter förmåga delta i framförandet av fartyget som sjöman i ett av de vaktlag som bemannar fartyget dygnet runt. Varje deltagare får som intyg på denna insats ett sjömansbevis. Tid till självstudier och självreflektion finns också.

Examination

Studenterna examineras genom inlämnande av skrivuppgifter och projektarbeten samt genom ett aktivt deltagande i undervisningen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

OBS denna kurs kan upplevas som fysiskt krävande.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Rydén, Lars; Migula, Pawel; Andersson, Magnus Environmental science : understanding, protecting, and managing the environment in the Baltic Sea region

  Uppsala: Baltic Univ. Press, Univ. Press, c cop. 2003

  Se bibliotekets söktjänst

 • Maciejewski, Witold The Baltic Sea region : cultures, politics, societies.

  Uppsala: Baltic University Press, 2002

  Se bibliotekets söktjänst