Kursplan för Paleobiologins grunder

Principles of Palaeobiology

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1PA041
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi A1N, Geovetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  120 hp med 90 hp geovetenskap eller biologi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • diskutera paleobiologiska principer med avseende på fossila avlagringar, bevaring, inkluderande exceptionell bevaring, fylogeni, evolution och klassificering ur ett paleontologiskt perspektiv
 • identifiera viktiga fossila evertebratgrupper
 • rekonstruera miljö och ekologi med utgångspunkt ur valda evertebratgrupper, både i laboratoriet och i fält
 • identifiera och tillämpa metoder för att studera och utvärdera fossila samlingar
 • kritiskt utvärdera paleobiologiska kontroverser med utgångspunkt i den vetenskapliga litteraturen

Innehåll

Fossil och fossilbildning. Paleobiologiska och evolutionära principer. Klassificering och fylogeni. Evolution ur ett paleontologiskt perspektiv. Paleoekologi. Aktuella frågor inom paleobiologi. Praktiskt arbete med fossil.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer, seminarier och fältkurs.

Examination

Skriftlig tentamen (7.5 hp). Laborationer och fältkurs (2.5 hp), aktivt deltagande i seminarier (2.5 hp), skriftlig uppsats (2.5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Fältkursen är förenad med rese- och boendekostnader för studenten.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Brenchley, Patrick J.; Harper, David A. T. Palaeoecology : ecosystems, environments and evolution

  London: Chapman & Hall, 1998

  Se bibliotekets söktjänst

 • Invertebrate Palaeontology and Evolution

  1998

  Se bibliotekets söktjänst

 • Foote, Michael; Miller, Arnold I. Principles of paleontology

  3. ed.: New York: W.H. Freeman, cop. 2007

  Se bibliotekets söktjänst

 • Crowther, Peter R. Briggs, Derek E. G. Palaeobiology II

  Oxford: Blackwell, 2003

  Eller Palaeontology - a synthesis: http://www.palass.org/modules.php?name=palaeo&sec=publications&page=186

  Se bibliotekets söktjänst

 • Systematics and the fossil record : documenting evolutionary patterns

  John Wiley & Sons,

  Se bibliotekets söktjänst