Kursplan för Programvaruarkitektur med Java

Software Architecture with Java

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TD204
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2010-10-27
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2011
 • Behörighet: 120 hp inklusive matematik 15 hp och datavetenskap/systemvetenskap 30 hp, där fortsättningskurs i programmering ingår. Programmeringsspråket Java måste ingå i programmeringskursen.
 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

För godkänt betyg ska studenten kunna


 • använda och översiktligt beskriva uppbyggnaden av Java EE (Java Enterprise Edition);

 • beskriva hur komponenter som servlets, JSP (Java Server Pages), Web services, JSP-Tags, JSF (Java Server Faces), javabönor och EJB (Enterprise Java Beans) fungerar och används;

 • använda XSLT (eXtended Stylesheet Language Translations) för att producera layout av webbsidor;

 • förklara hur man använder någon komponentcontainer, exempelvis Tomcat för att utveckla webbapplikationer i Java;

 • genomföra ett projekt som innebär konstruktion av en webbapplikation med hjälp av de verktyg som gås igenom i kursen.

Innehåll

Uppbyggnad och arkitektur hos Java EE (Java Enterprise Edition). Programvaror som behövs för att kunna använda Java EE. Användning av och funktion hos Java EE-komponenter såsom servlets, JSP, EJB, XSLT och Web services. Hjälpmedel för utveckling som Struts och JSF (Java Server Faces). I kursen ingår ett projektarbete där kursinnehållet tillämpas.

Undervisning

Föreläsningar och obligatoriska inlämningsuppgifter.

Examination

Skriftligt prov (2 hp) samt inlämningsuppgifter (3 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 14, 2013

 • Steelman, Andrea; Murach, Joel Murach's Java servlets and JSP (2nd edition) : training & reference

  Fresno, Calif.: Mike Murach, c2008

  Se bibliotekets söktjänst

alternativt

 • Mukhar, Kevin; Weaver, James L.; Zelenak, Chris Beginning Java EE 5 : Novice To Professional

  Apress, 2005

  Se bibliotekets söktjänst