Kursplan för Materialekonomi/uppskalning

Upscaling and Materials Economy

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE070
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 120 hp inom teknik/naturvetenskap.

Mål

Kursen har till syfte att ge de grundläggande kunskaper och färdigheter som fordras för att kunna utföra en ekonomisk och organisatorisk bedömning av hur förändringar av produktionsvolymen påverkar ett växande företag inom materialbranschen.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva och hantera ekonomiska modeller för bedömning av produkt- och produktionskostnader samt investeringsbehov vid förändringar av produktionsvolymen för ett växande företag inom materialbranschen,
 • utvärdera och bedöma hur förhållandet mellan materialföretaget, dess leverantörer och dess marknader (kunder) påverkas vid volymförändringar,
 • analysera de olika industriella utmaningarna som beslutfattare står inför vid uppskalning och identifiera relevanta strategier för att hantera dessa utmaningar

Innehåll

Kursen belyser relationen mellan volymförändringar och kostnader samt de investerings- och marknadsbehov som då uppstår utifrån ett antal skarpa projekt för uppskalning från företag och universitetsforskning med anknytning till materialområdet. I kursen behandlas olika ekonomiska och marknadsrelaterade modeller som används inför strategiska beslut för växande materialföretag.

Undervisning

Praktiska projektarbeten stöds av föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier och handledning. Studenterna arbetar i grupper med ett specifikt fall, vilket ger dem möjlighet att arbeta konkret med att göra bedömningar enligt kursmålen.

Examination

Skriftlig slutrapport, muntlig presentation av rapporten, samt opposition och diskussion av en annan grupps arbete. 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

Kurslitteratur består av artiklar och bokkapitel som lärare och studenter identifiera som relevanta för respektive studentprojekt.

Litteratur och annat material tillhandahålls genom kursens hemsida (studentportalen)