Kursplan för Byggnadsmaterial

Construction Materials

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE442
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2017-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2023-01-31
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  Genomgången kurs Introduktion till byggteknik.

 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva grundläggande materialegenskaper i byggnadsmaterial,
 • redogöra för materialens beständighet och nedbrytningsmekanismer,
 • redogöra för sammansättning och egenskaper hos de vanligaste byggnadsmaterialen,
 • genomföra enkla beräkningar av hållfasthet och deformationer som typiskt uppstår i byggnadsmaterial,
 • tillverka betong samt utvärdera hållfastheten hos den tillverkade betongen,
 • genomföra enkla livscykel- och livscykelkostnadsanalyser för de vanligaste byggnadsmaterialen,
 • motivera materialval utifrån miljö och hälsoaspekter,
 • redogöra för olika typer av förnybara byggnadsmaterial,
 • författa en rapport, inklusive formulering av problem och syfte baserat på litteraturstudie,
 • kommunicera vetenskapliga resultat skriftligt och muntligt.

Innehåll

Materialens strukturella uppbyggnad, från bindningstyper till makrostruktur, tex. porositet och densitet. Sammansättning och egenskaper hos betong, stål, träbaserade material, plaster, isoleringsmaterial, tegel, puts, murverk och ytbeläggningsmaterial. Grundläggande hållfasthetslära och deformationer av last samt materialens volymbeständighet med fokus på fukt- temperatur- och ålderspåverkan. Materialens beständighet inkluderande kemiska, fysikaliska och biologiska angrepp samt strålningsangrepp. Tillverkning av och egenskaper för byggnadsmaterial. Hållbarhetsaspekter relaterat till byggmaterial. Metodik för livscykel- och livskostnadsanalyser. Litteraturstudie, rapportskrivning samt formulering av mål och syfte. Sunda och miljöprofilerade materialval. Tillverkning och hållfasthetsprovning av betong.

Undervisning

Föreläsningar, övningar och laborationer. Instuderingsuppgifter och seminarier.

Examination

Skriftliga tentamina i teori (2 hp) och beräkning (2 hp). Aktivt deltagande i seminarier (2 hp), skriftlig och muntlig redovisning av rapport (2 hp) och aktivt deltagande i och rapportering av laborationer (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter den tidigare kursen 1TE433 Byggnadsmaterial samt byggnadsmaterialdelen i 1TE408 Byggteknik II och kan inte medräknas i en examen samtidigt med dessa.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Burström, Per Gunnar; Nilvér, Kjell Byggnadsmaterial : tillverkning, egenskaper och användning

  Tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst

 • Burström, Per Gunnar Byggnadsmaterial : tillverkning, egenskaper och användning Övningsbok

  Tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk