Kursplan för Byggnadsmaterial

Construction Materials

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE442
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2017-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-10-12
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2022
 • Behörighet: Genomgången kurs Introduktion till byggteknik.
 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva grundläggande materialegenskaper i byggnadsmaterial,
 • redogöra för materialens beständighet och nedbrytningsmekanismer,
 • redogöra för sammansättning och egenskaper hos de vanligaste byggnadsmaterialen,
 • genomföra enkla beräkningar av hållfasthet och deformationer som typiskt uppstår i byggnadsmaterial,
 • tillverka betong samt utvärdera hållfastheten hos den tillverkade betongen,
 • genomföra enkla livscykel- och livscykelkostnadsanalyser för de vanligaste byggnadsmaterialen,
 • motivera materialval utifrån miljö och hälsoaspekter,
 • redogöra för olika typer av förnybara byggnadsmaterial,
 • författa en rapport, inklusive formulering av problem och syfte baserat på litteraturstudie,
 • kommunicera vetenskapliga resultat skriftligt och muntligt.

Innehåll

Materialens strukturella uppbyggnad, från bindningstyper till makrostruktur, tex. porositet och densitet. Sammansättning och egenskaper hos betong, stål, träbaserade material, plaster, isoleringsmaterial, tegel, puts, murverk och ytbeläggningsmaterial. Grundläggande hållfasthetslära och deformationer av last samt materialens volymbeständighet med fokus på fukt- temperatur- och ålderspåverkan. Materialens beständighet inkluderande kemiska, fysikaliska och biologiska angrepp samt strålningsangrepp. Tillverkning av och egenskaper för byggnadsmaterial. Hållbarhetsaspekter relaterat till byggmaterial. Metodik för livscykel- och livskostnadsanalyser. Litteraturstudie, rapportskrivning samt formulering av mål och syfte. Sunda och miljöprofilerade materialval. Tillverkning och hållfasthetsprovning av betong.

Undervisning

Föreläsningar, övningar och laborationer. Instuderingsuppgifter och seminarier.

Examination

Skriftlig tentamen (4 hp), aktivt deltagande i seminarier (2 hp) skriftlig och muntlig redovisning av rapport (2 hp) och aktivt deltagande i och rapportering av laborationer (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter den tidigare kursen 1TE433 Byggnadsmaterial samt byggnadsmaterialdelen i 1TE408 Byggteknik II och kan inte medräknas i en examen samtidigt med dessa.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.