Kursplan för Dimensionering av konstruktioner

Structural Design in Construction Engineering

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE443
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2018-03-06
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-10-12
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2022
 • Behörighet: Funktionslära för ingenjörer. Genomgången kurs Byggnadsmekanik.
 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för förfarandet vid lastnedräkning och stabilitetsanalys för en byggnadsstomme,
 • redogöra för grundprinciper vid val av beräkningsmodell och statiskt system,
 • redogöra för olika byggnadsmaterial och deras egenskaper relaterat till dimensionering,
 • redogöra för begreppen dimensionering i brottgränstillstånd och bruksgränstillstånd enligt gällande konstruktionsnormer,
 • självständigt dimensionera balkar i trä, betong och stål belastade i ett plan,
 • självständigt dimensionera centriskt tryckta pelare i trä och stål, samt pelare under samtidig böjning och tryck,
 • redogöra för begrepp och beteckningar som används vid spik-, skruv- och svetsförband, beskriva verkningssättet hos dessa, samt modellen för beräkning av enskilda förbands bärförmåga,
 • beskriva hur resultat från dimensionering och konstruktionsberäkningar återges som projekteringshandlingar.

Innehåll

Dimensionerings- och konstruktionsregler, laster på byggnadskonstruktioner samt lastnedräkning och stomstabilitet enligt Eurokoder. Materialegenskaper hos trä, betong och stål m.m. Dimensionering i brottgräns- och bruksgränstillstånd av balkar under plan böjning och skjuvning. Dimensionering av centriskt tryckta pelare samt pelare utsatta för samtidig böjning och tryck. Dimensioneringsregler och principer för spik-, skruv- och svetsförband. Användning av digitala hjälpmedel vid dimensionering. Projektering av bärande byggnadsdelar.

Undervisning

Föreläsningar och räkneövningar. Laboration. Obligatoriska inlämningsuppgifter. Grupparbete.

Examination

Inlämningsuppgifter samt skriftlig redovisning av laborationer (6 hp). Skriftlig tentamen (4 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TE422 Stålbyggnad, 1TE401 Betongbyggnad I eller 1TE423 Träbyggnad.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Isaksson, Tord; Mårtensson, Annika; Thelandersson, Sven Byggkonstruktion

  Tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2017]

  Se bibliotekets söktjänst

 • Isaksson, Tord; Mårtensson, Annika Byggkonstruktion : regel- och formelsamling

  Tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2017]

  Se bibliotekets söktjänst