Kursplan för Dimensionering av konstruktioner

Structural Design in Construction Engineering

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE443
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2018-03-06
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2023-01-31
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  Algebra och vektorgeometri. Funktionslära för ingenjörer. Genomgången kurs Byggnadsmekanik.

 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för grundprinciper vid val av beräkningsmodell och statiskt system,
 • redogöra för begreppen dimensionering i brottgränstillstånd och bruksgränstillstånd enligt gällande konstruktionsnormer,
 • redogöra för olika byggnadsmaterial (stål, trä och betong) och deras egenskaper relaterat till dimensionering,
 • självständigt dimensionera balkar i trä, betong och stål belastade i ett plan,
 • självständigt dimensionera centriskt tryckta pelare,
 • dimensionera för samtidig normalkraft och moment,
 • redogöra för begrepp och beteckningar som används vid konstruktiv utformning.

Innehåll

Dimensionering för tre konstruktionsmaterial: stål, trä och betong: 

Dimensionerings- och konstruktionsregler, laster på byggnadskonstruktioner och stormstabilisering enligt Eurokoder. Materialegenskaper hos stål, trä och betong. Dimensionering och analys av balkar under plan böjning, centriskt tryckta pelare samt samtidig normalkraft och moment. Dimensioneringsregler och principer för konstruktiv utformning.

Undervisning

Föreläsningar och räkneövningar. Laboration. Inlämningsuppgifter.

Examination

Skriftlig tentamen (4 hp). Inlämningsuppgifter samt redovisning av laborationer (6 hp). 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TE422 Stålbyggnad, 1TE401 Betongbyggnad I eller 1TE423 Träbyggnad.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Isaksson, Tord; Mårtensson, Annika; Thelandersson, Sven Byggkonstruktion

  Tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2017]

  Se bibliotekets söktjänst

 • Isaksson, Tord; Mårtensson, Annika Byggkonstruktion : regel- och formelsamling

  Tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2017]

  Se bibliotekets söktjänst