Kursplan för Projektarbete i elektricitetslära

Project Work in Science of Electricity

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE615
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 120 hp inom teknik och naturvetenskap, inkluderande 10 hp inom elektricitetslära. För antagning krävs av institutionen godkänd projektplan.
 • Ansvarig institution: Institutionen för elektroteknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • planera och genomföra ett projektarbete i elektricitetslära inom givna tidsramar,
 • analysera en öppen problemställning, formulera delproblem och välja lösningar till dessa,
 • självständigt söka, värdera och använda vetenskaplig och teknisk information för att uppnå projektmålen,
 • demonstrera att vald lösning uppfyller projektmålen, samt redovisa denna muntligt och skriftligt för en målgrupp med likartad utbildningsbakgrund.

Innehåll

Självständigt arbete med en forsknings- eller utvecklingsuppgift i elektricitetslära, under ledning av en handledare vid en forskande avdelning.

Undervisning

Individuell handledning.

Examination

Muntlig och skriftlig redovisning av genomförd projektuppgift.
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

Litteratur fastställs individuellt för varje studerande efter samråd med handledare.