Kursplan för Hållfasthetslära

Solid Mechanics

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE654
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2009-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-10-20
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  30 hp inom teknik/naturvetenskap. Kurserna Envariabelanalys och Mekanik baskurs ska vara genomgångna.

 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förklara begreppen spänning och töjning i endimensionellt såväl som tredimensionellt tillstånd samt kvantifiera inre krafter och deformation,
 • förklara och tillämpa endimensionella såväl som tredimensionella materialmodeller för elastiska, elastoplastiska och termoelastiska material,
 • tolka och framställa symboliska framställningar av endimensionella bärverk under mekanisk last,
 • bestämma inre krafter och deformation i stänger, fackverk, axlar, balkar och tunnväggiga tryckkärl,
 • beräkna relevanta kriterier för realistiska dimensioneringsproblem, med syfte att undvika plastisk deformation samt elastisk instabilitet.

Innehåll

Denna grundläggande kurs i hållfasthetslära ger en introduktion till analys av spänning och töjning i fasta material under elastisk deformation. Fokus läggs på undersökning av ett antal fundamentala strukturelement såsom exempelvis stänger, axlar och balkar under olika typer av belastning. I analysen tillämpas både endimensionell och tredimensionell metod. I kursen ingår inte analys av plastisk deformation, men däremot dimensionering för att undvika densamma.

Undervisning

Föreläsningar, räkneövningar, kommunikationsseminarier, laboration.

Examination

Skriftlig tentamen (4,5 hp). Laboration (0,5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.