Kursplan för Roterande elektriska maskiner

Rotating Electrical Machines

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE670
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-11-16
 • Inrättad av: Tekniska utbildningsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 60 hp inom teknik/naturvetenskap, inklusive grundkurser i elkretsteori och elektromagnetism.
 • Ansvarig institution: Institutionen för teknikvetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för olika elektriska maskiners funktion,
 • räkna med ekvivalenta kretsar för synkronmaskin och asynkronmaskin,
 • planera och genomföra mätningar på elektriska maskiner samt analysera mätdata och redovisa slutsatser därav.

Innehåll

​Roterande elektriska maskiner i termer av roterande växelverkande magnetfält. DC-maskins grundläggande funktion. Synkronmaskiners linding, effektfaktor och lastvinkel.  Förluster, normaldrift och transienter i synkronmaskiner. Asynkronmaskinen som motor och generator samt dess ekvivalenta krets. Reaktiv och aktiv effekt.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen i slutet av kursen samt laborationer. 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

 • Pyrhonen, Juha; Jokinen, Tapani; Hrabovcova, Valeria Design of Rotating Electrical Machines, 2nd Edition

  John Wiley & Sons, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

Kompendium "Roterande Elektriska Maskiner"