Kursplan för Roterande elektriska maskiner

Rotating Electrical Machines

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE670
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-11-16
 • Inrättad av: Tekniska utbildningsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 60 hp inom teknik/naturvetenskap, inklusive grundkurser i elkretsteori och elektromagnetism.
 • Ansvarig institution: Institutionen för elektroteknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för olika elektriska maskiners funktion,
 • räkna med ekvivalenta kretsar för synkronmaskin och asynkronmaskin,
 • planera och genomföra mätningar på elektriska maskiner samt analysera mätdata och redovisa slutsatser därav.

Innehåll

​Roterande elektriska maskiner i termer av roterande växelverkande magnetfält. DC-maskins grundläggande funktion. Synkronmaskiners linding, effektfaktor och lastvinkel. Förluster, normaldrift och transienter i synkronmaskiner. Asynkronmaskinen som motor och generator samt dess ekvivalenta krets. Reaktiv och aktiv effekt.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen i slutet av kursen samt laborationer.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Pyrhonen, Juha; Jokinen, Tapani; Hrabovcova, Valeria Design of Rotating Electrical Machines, 2nd Edition

  John Wiley & Sons, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

Kompendium "Roterande Elektriska Maskiner"