Kursplan för Grafisk programmering i LabVIEW

Graphical Programming in LabVIEW

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE689
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2012-03-06
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 60 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive Beräkningsvetenskap I (eller annan grundkurs i imperativ programmering) och Elektronik/Mätteknik.
 • Ansvarig institution: Institutionen för elektroteknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • utveckla, implementera och felsöka applikationer med ett applikationsorienterat grafiskt användargränssnitt i LabVIEW, givet en specifikation,
 • använda LabVIEW för att konfigurera och kommunicera med datainsamlingskort och externa instrument,
 • utnyttja LabVIEW:s dataflödesmodell för programexekevering, inherenta parallellism och eventhantering för utveckling av effektiva välstrukturerade applikationer,
 • utföra beräkningar i LabVIEW med hjälp av såväl grafiska noder som textbaserade formelhanterare och motivera vilken variant som är att föredra i en given situation.

Innehåll

Grundläggande principer i LabVIEW. Kontroller, indikatorer och beräkningsfunktioner. Programstrukturer och datatyper, Sub VI:s, parallella processer och events. Kommunikation med DAQ-kort och externa instrument.

Undervisning

Föreläsningar, inlämingsuppgifter och seminarier.

Examination

Muntlig och skriftlig redovisning av inlämningsuppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TE672, Mät- och styrsystem, eller 1TE650, Elektriska system.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Essick, John Hands-On Introduction to LabVIEW for Scientists and Engineers

  Oxford University Press, 2009

  Obligatorisk