Kursplan för Tunnfilmsteknik II

Thin Film Technology II

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE741
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1F, Materialteknik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2015-05-12
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-02-12
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet:

  120 hp. Genomgången kurs i Tunnfilmsteknik I. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för elektroteknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • bedöma möjligheterna och identifiera praktiska svårigheter för filmdeponering utifrån verkliga applikationer,
 • planera den sekvens av operationer som krävs för att utföra deponering i en verklig situation,
 • redogöra för vilka olika typer av utrustning som är nödvändig och deras syfte i processerna,
 • utföra deponering av beläggningar med de viktigaste deponeringsteknikerna.

Innehåll

Studenterna ska i grupp analysera en given industrirelaterad situation där en ytfilm förutsätts vara av intresse. Utifrån detta ska de välja metodik och material samt planera och praktiskt genomföra de förberedande moment och den deponering som krävs för att åstadkomma en lämplig film. Uppföljande analys av filmen ska också utföras.

Undervisning

Lektioner, studiebesök, demonstrationer och laborativt arbete i grupp under handledning.

Examination

Närvaro vid inledande projektmöte, deltagande i studiebesök, skriftlig rapport av det egna arbetet samt muntlig presentation av hela projektet.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.