Kursplan för Fördjupning i vindkraftteknik

Specialisation in Wind Power Technology

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TG403
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1F, Vindkraftsprojektering A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2019-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 60 hp i vindkraftsprojektering på avancerad nivå inklusive Vindkraftteknik, Vindkraft - elnätsanslutning och Forskningsmetoder i vindkraftsprojektering samt examen på grundläggande nivå inom elektro- eller maskinteknik.
 • Ansvarig institution: Institutionen för elektroteknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • sammanfatta och redovisa självständigt tillägnad kunskap i ett valt specialområde inom vindkraftteknik,
 • välja lämpliga teoretiska modeller från böcker, artiklar och forskningsrapporter för en given problemställning inom det valda specialområdet,
 • utföra beräkningar, simuleringar och mätningar och utvärdera dessa i förhållande till valda modeller,
 • skriftligt och muntligt presentera resultat och lösningsmetoder samt argumentera för relevansen hos dessa.

Innehåll

Fastställs individuellt i samråd med kursansvarig lärare och den handledare som utses för studenten.

Undervisning

Handledning och seminarier. Deltagande i kurser på forskarnivå kan ingå efter överenskommelse med examinator.

Examination

Skriftliga och muntliga redovisningar av förelagda uppgifter samt demonstrationer av förekommande praktiska moment.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.