Kursplan för Ytteknik och materialval för funktion och design

Surface Engineering and Materials Selection for Function and Design

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TM006
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2022-03-02
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2023-02-03
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  130 hp inom teknik/naturvetenskap. Tekniska material. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förklara principerna för tekniskt viktiga ytbehandlings- och ytbeläggningsmetoder,
 • redogöra för de vanligaste skiktens funktion, möjligheter och begränsningar,
 • utvärdera skiktens egenskaper med de vanligaste analysmetoderna,
 • motivera val av ytbehandling och ytbeläggning passande olika produkttyper och funktionskrav,
 • genomföra ett systematiskt och rationellt materialval för ett antal givna konstruktions- och belastningssituationer.

Innehåll

Klassificering av tekniskt viktiga ytskikt, deras tillväxt, vidhäftning och egenskaper samt applikationsområden och funktioner. Kortfattade metodpresentationer: ythärdningsmetoder, laserbehandling, kemisk ytomvandling, elektrolytisk ytomvandling, jonimplantation, elektrolytisk beläggning, PVD, CVD, kemisk beläggning, termisk sprutning, varmdoppning, explosionssvetsning, m fl. Systematiserad metodik för materialval i konstruktioner där olika typer av belastningar och kravprofiler beaktas.

Undervisning

Föreläsningar och projektdiskussioner.

Examination

Skriftlig slutrapport gruppvis (2 hp), muntlig gruppvis slutpresentation av projekten, aktivt deltagande vid övriga gruppers presentationer (1 hp), samt individuellt muntligt försvar av egna gruppens slutrapport (2 hp).

Övriga föreskrifter

Denna kurs kan inte ingå i examen tillsammans med 1TM663 Material i tekniska system 10 hp.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.