Kursplan för Systemutvecklingsmetoder

Software Development Methods

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2IS223
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Informationssystem G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-11-24
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-11-29
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2019
 • Behörighet:

  7,5 hp informationssystem eller motsvarande

 • Ansvarig institution: Institutionen för informatik och media

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

 • redogöra för olika principer, metoder, modeller och verktyg för utveckling av informationssystem och dess ingående delar.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

 • använda modelleringsspråk i utvecklingsarbetet,
 • tillsammans med andra tillämpa en iterativ utvecklingsmodell från kravspecifikation till test,
 • använda verktyg för modellering, versionshantering och test i utvecklingsprocessen,
 • producera projektartefakter som visar utvecklingen av informationssystem.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

 • kritiskt reflektera över utvecklingsprocessen och dess delar för att värdera resultatet.

Innehåll

Kursen behandlar vikten av att utveckla informationssystem i en iterativ process med hjälp av vedertagna metoder. Livscykeln för informationssystem och olika processmodeller som kan användas vid framtagning av program belyses. De olika processmodellernas för- och nackdelar diskuteras. I kursen arbetar studenterna praktiskt med de grundläggande aktiviteterna för att ta fram centrala projektartefakter vid utveckling av informationssystem. De aktiviteter som läggs mest fokus på är analys och design och hur kraven på ett informationssystem modelleras. Modellspråket UML (Unified Modeling Language) används i kursen. I utvecklingsprocessen ingår att använda verktyg som stöd för framtagning och hantering av projektartefakter, liksom kvalitetsutvärderingar där projektgruppen presenterar sitt arbete.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, övningar och projektarbete i grupp.

Examination

Kursen examineras genom seminarier, laborationer och projektarbete.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Kniberg, Henrik Scrum and XP from the trenches : how we do Scrum

  2nd ed.: C4Media, cop. 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Boken som pdf https://www.infoq.com/minibooks/scrum-xp-from-the-trenches-2/

Versioner av litteraturlistan