Kursplan för Pedagogik A

Education A

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 2PE170
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Pedagogik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2016-03-16
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2015
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen är en baskurs på grundnivå och utgör högskolepoängen 1-30 i Pedagogik. Kursen kan ingå i huvudområdet pedagogik i kandidat- och magisterexamen eller utgöra biområde i kandidat- och magisterexamen.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande ha inhämtat fördjupade kunskaper och färdigheter, så att hon/han kan

- Redogöra för definitioner av centrala begrepp och tanketraditioner i vetenskapsområde pedagogik

- Redogöra för och jämföra centrala kunskaps- och forskningsperspektiv inom vetenskapsområde pedagogik

- Sätta pedagogik som ämne i jämförelse med andra vetenskapsområden

- Kunna reflektera över pedagogiska processer

- Visa kunskap om aktuella forskningsfrågor inom vetenskapsområdet pedagogik

- Kunna förklara och reflektera över pedagogisk forsknings bidrag i studier av aktuella samhällsfrågor

- Redogöra för och jämföra några pedagogiska strömningar från antikens maieutik till 1900-talets progressivism

- Redogöra för och kritiskt reflektera kring samhällets och pedagogikens utveckling från antiken till nutid

- Beskriva och kritiskt dryfta olika maktprocesser och strukturer i utbildningssystemet och övriga samhället, med särskild betoning på genus, klass och etnicitet

- Redogöra för och jämföra centrala forskningsperspektiv i analysen av maktprocesser och strukturer i utbildningssystemet och samhället

- Visa förmåga att planera och i grupp genomföra en mindre litteraturstudie inom ett valt pedagogiskt vetenskapligt område

- Visa förmåga att muntligt och skriftligt presentera olika examinationsuppgifter inom givna tidsramar och arbetsformer

- Visa förmåga att tillämpa ett vedertaget vetenskapligt referenssystem inom vetenskapsområdet pedagogik på ett självständigt sätt

- Visa förmåga att söka, värdera och kritiskt tolka vetenskaplig information inom vetenskapsområdet pedagogik på ett självständigt sätt

- Visa förmåga att ge återkoppling på andra studenters/gruppers arbetsuppgifter

Innehåll

Kursen består av fyra delar: Att utforska pedagogiska processer - pedagogik som vetenskap 7,5 hp; Pedagogikens historia, 7,5 hp; Pedagogik och makt 7,5 hp och Pedagogikens redskap 7,5 hp

Huvudsakligt innehåll:

- Pedagogiska processer – grundläggande begrepp, tanketraditioner och forskningsperspektiv inom vetenskapsområde pedagogik

- Kunskapstraditioner inom vetenskapsområde pedagogik

- Samhällets och pedagogikens utveckling i Sverige från antiken till nutiden

- Olika tanketraditioner och forskningsperspektiv om makt i pedagogiska sammanhang

- Redskap för att arbeta vetenskapligt med pedagogiska frågor

- Grundläggande kunskaper om skrivande av vetenskapliga termer samt formaliaregler om muntlig framställning

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarieövningar och tillämpningsövningar.

Förutom schemalagd tid förväntas deltagarna arbeta med självstudier, enskilt och i grupp.

Examination

Examination sker genom skriftliga prov, muntliga och skriftliga redovisningar. Examinationen sker enskilt eller i grupp. Betygskriterier redovisas i separat dokument

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2016

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Delkurs 1: Att utforska pedagogiska processer - pedagogik som vetenskap, 7,5 hp

Ytterligare stenciler/artiklar/multimedia förekommer vid undervisningstillfällena *) Kan köpas i receptionen Blåsenhus.

Delkurs 2: Pedagogikens historia, 7,5 poäng

 • Burman, Anders Pedagogikens idéhistoria : uppfostringsidéer och bildningsideal under 2 500 år

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kroksmark, Tomas Den tidlösa pedagogiken

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Englund, Tomas Nya tendenser inom pedagogikdisciplinen under de tre senaste decennierna

  Ingår i:

  Pedagogisk forskning i Sverige

  (2004) s. 37-49

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Selander, Staffan Kobran, nallen och majjen : tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning

  Stockholm: Myndigheten för skolutveckling, 2003

  Lundgren, Ulf "Om pedagogik som vetenskap. Några historiska reflektioner" 32 sidor

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Svensson, Lennart Introduktion till pedagogik

  2., [oförändrade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Kap. 5 och 6

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Ytterligare stenciler/artiklar/multimedia förekommer vid undervisningstillfällena. *) Kan köpas i receptionen Blåsenhus.

Delkurs 3: Pedagogik och makt, 7,5 poäng

 • Broady, D Kapitalbegreppet som utbildningssocialt verktyg. : Skeptronhäften, Nr 15, www.skeptron.uu.se/broady/sec/archives

  Utgivningsår 1998. Direktlänk till pdf http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/ske-15.pdf

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Foucault, Michel The Subject and Power

  The University of Chicago Press, 1982

  Critical Inquiry Vol.8 No.4 pp. 777-795

  Obligatorisk

 • León Rosales, René Vid framtidens hitersta gräns : om maskulina elevpositioner i en multietnisk skola

  Stockholm ; Botkyrka: Mångkulturellt centrum, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gytz Olesen, Søren; Møller Pedersen, Peter; Johansson, Ingmar Pedagogik i ett sociologiskt perspektiv : en presentation av: Karl Marx & Friedrich Engels, Émile Durkheim, Michel Foucault, Niklas Luhmann, Pierre Bourdieu, Jürgen Habermas, Thomas Ziehe, Anthony Giddens

  Lund: Studentlitteratur, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Saarnio, Lotta; Arman, Maria; Ekstrand, Per Power relations in patient′s experiences of suffering during treatment for cancer

  Ingår i:

  Journal of advanced nursing

  vol. 68 (2012) nr. 2 s. 271–279

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Temanummer, Intersektionalitet fokuserar skärningspunkten

  Ingår i:

  Kvinnovetenskaplig tidskrift

  (2005) nr. 2-3

  http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/article/viewFile/2340/2094

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Ytterligare stenciler/artiklar/multimedia förekommer vid undervisningstillfällena. *) Kan köpas i receptionen Blåsenhus.

Delkurs 4: Pedagogikens redskap, 7,5 poäng

 • Gustavsson, Bernt Vad är kunskap? : en diskussion om praktisk och teoretisk kunskap

  Stockholm: Statens skolverk, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hammar Chiriac, Eva; Hempel, Anders; Granström, Kjell Handbok för grupparbete : att skapa fungerande grupparbeten i undervisning

  Lund: Studentlitteratur, 2005

  VALFRI LITTERATUR

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hartman, Sven G. Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter.

  Stockholm: Natur och kultur, 2003

  valda delar sida 9-27;48-120 (cirka 85 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Ytterligare litteratur/pedagogiskt material kan förekomma i de olika delkurserna