Kursplan för Samtalsmetodik och kommunikation i socialt arbete

Conversation Methods and Communication

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2PE601
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Pedagogik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2009-06-10
 • Inrättad av: Pedagogiska institutionens styrelse
 • Reviderad: 2018-06-14
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 34, 2018
 • Behörighet: Tidigare kurser på Socionomprogrammet med godkända kurser motsvarande 45 hp. Undantag görs endast om särskilda skäl föreligger.
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng.

Mål

Kursens syfte är att de studerande enskilt och i grupp, ska utveckla en grundläggande kunskap om metoder och förhållningssätt i samband med samtalsprocesser i socialt arbete. Vidare är syftet att de studerande ska utveckla en förmåga att analysera egna övningssamtal i förhållande till relevanta teoretiska perspektiv samt utveckla samtalsmetodiska färdigheter. Särskilt beaktas interpersonella processer och maktrelationer i samtal.

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna

 • redovisa och kritiskt reflektera över olika samtalsmetoder och förhållningssätt samt tillämpning av dessa i socialt arbete
 • redovisa och kritiskt reflektera över olika teoretiska perspektiv på professionella samtal
 • redovisa kunskap och förståelse för viktiga etiska principer och de svårigheter det professionella samtalet kan innebära för berörda vuxna och eller barn och unga
 • visa en grundläggande förmåga att leda professionella samtal med hjälp av olika samtalsmetoder och med olika förhållningssätt
 • genomföra enklare analyser av professionella samtal
 • kritiskt reflektera över och diskutera genomförande och analys av professionella samtal med hänsyn till vetenskapliga och etiska aspekter

Innehåll

Kursen behandlar följande områden.

 • Professionella samtal som ett led i socialt arbete
 • Etik och bemötande vid samtal i enlighet med gällande sekretesslagstiftning och myndighetsutövning
 • Träning i att leda professionella samtal: förhållningssätt och grundläggande färdigheter i samtalsmetodik i samtal riktade mot särskilt utsatta grupper
 • Olika samtalsmetoders teoretiska utgångspunkter
 • Analys av professionella samtal

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, praktiska övningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras muntligt och skriftligt, exempelvis genom skriftlig salstentamen eller skriftlig individuell uppgift och muntliga presentationer.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

 

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2018

Kurslitteratur

 • Adelswärd, Viveka Institutionella samtal - struktur, moral och rationalitet

  Ingår i:

  Folkmålsstudier : meddelanden från Föreningen för nordisk filologi.

  (1995) s. 109-137

  (28 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bülow, Pia; Persson Thunqvist, Daniel; Sandén, Inger Delaktighetens praktik : det professionella samtalets villkor och möjligheter

  1. uppl.: Malmö: Gleerup, 2012

  Kap 1, 2, 3, 7, 11. (Tillgänglig som pdf.) (48 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Cedersund, Elisabeth; Olaison, Anna Care management in practice: : on the use of talk and text in gerontological social work

  Ingår i:

  International journal of social welfare

  vol. 19 (2010) nr. 3 s. 339-347

  Tillgänglig via e-tidskrifter, UB (8 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Herz, Marcus; Johansson, Thomas Det professionella mötet : en grundbok

  Lund: Studentlitteratur, 2015

  (121 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Holm, Ulla Det räcker inte att vara snäll : om empati och professionellt bemötande inom människovårdande yrken

  2., omarb. utg.: Stockholm: Natur & kultur, 2009

  s. 48-122 (74 s)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hall, Christopher; Slembrouck, Stefaan; Sarangi, Srikant Language practices in social work : categorisation and accountability in child welfare

  London: Routledge, 2006

  (198 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kåver, Anna KBT i utveckling : en introduktion till kognitiv beteendeterapi

  1. e-boksutg.: Stockholm: Natur och kultur, 2006

  s. 159-167, 317-324. (15 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Norrby, Catrin Samtalsanalys : så gör vi när vi pratar med varandra

  3., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Kap 2-3, 8-11 (118 s)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Mäkitalo, Åsa Att hantera arbetslöshet : om social kategorisering och identitetsformering i det senmoderna

  Stockholm: Arbetslivsinstitutet, 2006

  s. 1-10 (10 s.), Inledning s. 43-66 (23 s.), Arbetslöshet och institutionell kategorisering

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hydén, Lars-Christer, Applying for money : The encounter between social workers and clients. A question of morality

  Ingår i:

  The British journal of social work

  vol. 26 (1996) nr. 6 s. 843-860

  Tillgänglig via e-tidskrifter, UB* (16 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rautalinko, Erik Samtalsfärdigheter : stöd, vägledning och ledarskap

  2. uppl.: Stockholm: Liber, 2013

  (158 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Van De Mieroop, Dorien & van der Haar, Marleen, Negotiating Identities in the Context of Social Work Goals : The Case of an Intercultural Institutional Interaction

  Ingår i:

  Research on language and social interaction

  [Mahwah, NJ]: L. Erlbaum Associates, 1993-

  vol. 41 (2008) nr. 4 s. 364–386

  Tillgänglig via e-tidskrifter, UB (22 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Vetenskapliga artiklar enligt anvisning av ansvariga lärare kan tillkomma. (ca 100 s.)

*Förutsätter CAS-inloggning via UB.

Totalt antal sidor: 909.

Versioner av litteraturlistan