Kursplan för Socialt arbete: Teori, utveckling och profession

Social Work: Theory, Development and Profession

Kursplan

 • 14 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC101
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Socialt arbete G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2012-05-30
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2012
 • Behörighet: Ma B, Sh A (områdesbehörighet 5)
 • Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Mål

Kurses mål är att studenten tillägnar sig grundläggande kunskaper om socialt arbete som ämne, profession och centrala teoribildningar samt en orientering i det sociala arbetets verksamhetsfält.

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna

 • visa grundläggande kunskaper om socialt arbete som praktiskt verksamhetsfält, akademiskt ämne och forskningsområde.
 • visa grundläggande kunskaper om det sociala arbetets framväxt och idéhistoriska utveckling i Sverige och internationellt.
 • visa grundläggande kunskap om social politik och kopplingen till socialt arbete.
 • visa kunskap om innebörden av centrala begrepp i socialt arbete.
 • visa grundläggande kunskap om teorier i socialt arbete på individ-, grupp-, och samhällsnivå samt kunna redogöra för skillnaden mellan olika teorier.
 • visa förmåga att reflektera över den professionella socialarbetarrollen utifrån olika verksamhetsområden för socialt arbete.
 • visa förmåga att reflektera över socialarbetarrollen utifrån brukar-, professions- och organisationsnivå.
 • visa förståelse och kunskap om professionsetiska förhållningssätt och olika maktförhållanden inom socialt arbete.
 • visa grundläggande kunskaper om vetenskapligt förhållningssätt och akademiskt skrivande.
 • känna till och kunna använda metoder för informationssökning inklusive att självständigt söka fram vetenskapliga texter.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Deltagande i seminarier är obligatoriskt. Övrig obligatorisk närvaro framgår av kursschemat / studiehandledningen. Frånvaro utan giltiga skäl från obligatoriska moment kompenseras genom inlämningsuppgifter. Innehållet i föreläsningarna kan utgöra grund för examinationsfrågor även i de fall föreläsningarna inte är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom salsskrivning alternativt hemskrivning, inlämningsuppgifter och seminarier. Vid hemskrivning kan rest förkomma, men endast vid ett tillfälle och inlämnas senast 14 kalenderdagar efter det att resultatet finns tillgängligt för studenten. Hemskrivningar som lämnas in efter utsatt tid kan inte ges betyget VG, om inte särskilda skäl föreligger.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2018

 • Akademikerförbundet SSR. Yrkesetiska riktlinjer för socionomer.

  Akademikerförbundet SSR,

  http://www.akademssr.se/

  Obligatorisk

 • Bäck-Wiklund, Margareta Svensk välfärd under 100 år

  Ingår i:

  Socialvetenskaplig tidskrift

  (2003) nr. 2-3 s. 113-299

  Se bibliotekets söktjänst

 • Börjesson, Bengt Förstå socialt arbete eLabb 12 mån

  Liber, 2010

  Boken kan användas utan eLabb. Om bok används utan eLabb: 3. uppl.: Stockholm, Liber, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Pettersson, Ulla Från fattigvård till socialtjänst : om socialt arbete och utomparlamentarisk aktivitet

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Svensson, Kerstin; Johnsson, Eva; Laanemets, Leili Handlingsutrymme : utmaningar i socialt arbete

  1. utg.: Stockholm: Natur & kultur, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Mattsson, Tina Intersektionalitet i socialt arbete : teori, reflektion och praxis

  2. uppl.: Malmö: Gleerups Utbildning, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Meeuwisse, Anna; Swärd, Hans Perspektiv på sociala problem

  2., omarb. utg.: Stockholm: Natur & kultur, 2013

  Valda delar

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Socialt arbete : en grundbok Meeuwisse, Anna; Swärd, Hans; Sunesson, Sune; Knutagård, Marcus

  3., [rev. och utök.] utg.: Stockholm: Natur & Kultur, 2016

  Valda delar

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Backman, Jarl Rapporter och uppsatser

  3., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Skau, Greta Marie Mellan makt och hjälp : om det flertydiga förhållandet mellan klient och hjälpare

  4 uppl.: Liber, 2018

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Blennberger, Erik Etik i socialt arbete : etisk kod för socialarbetare

  [Ny, rev. utg.]: Stockholm: Akademikerförbundet SSR, 2017

  Fritt tillgänglig via akademssr.se

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Vetenskapliga artiklar och bokkkapitel kan förekomma.

Versioner av litteraturlistan