Kursplan för Socialpolitik och välfärd

Social Policy and Welfare

Kursplan

 • 14 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC113
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Sociologi G2F, Socialt arbete G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2012-12-05
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2014-12-03
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 03, 2015
 • Behörighet: Tidigare kurser på Socionomprogrammet med godkända kurser motsvarande minst 45 hp. Undantag görs endast om särskilda skäl föreligger.
 • Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Ämnen: Sociologi och socialt arbete. Kursen är en kärnkurs och kan ingå i socionomexamen och/eller kandidatexamen i socialt arbete 180 högskolepoäng.

Mål

Studenten ska efter avslutad kurs när det gäller:

Kunskap och förståelse

 • kunna redogöra för och exemplifiera de grundläggande politiska och ekonomiska förutsättningarna i svensk socialpolitik
 • kunna redogöra, förklara och åskådliggöra socialpolitikens samband med den ekonomiska utvecklingen
 • kunna förklara och jämföra statens, kommunernas och den offentliga förvaltningens roll i samhället, särskilt i relation till medborgarna och till socialt arbete
 • kunna reflektera kring och tolka den svenska socialpolitiken och det sociala arbetet utifrån ett internationellt perspektiv och utifrån mänskliga rättigheter
 • kunna problematisera och reflektera kring den svenska välfärdens strukturomvandling och dess konsekvenser för socialt arbete
Färdighet och förmåga
 • kunna söka och kritiskt granska information om socialpolitiska fördelningsprinciper och deras konsekvenser för socialt arbete
 • kunna självständigt söka kunskap om socialpolitiska verksamhetsområdens uppbyggnad och funktion
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna kritiskt reflektera över hur välfärdspolitiken påverkar det sociala arbetet på individ-, grupp- och samhällsnivå
 • kunna förstå och kritiskt reflektera över mänskliga rättigheter och medborgarskap i relation till livsvillkoren för olika grupper i samhället

Innehåll

Kursen behandlar samspelet mellan politiska-, ekonomiska- och sociala förhållanden i välfärdssamhället samt förhållandet mellan staten, medborgare, marknaden och familjen. Kursen innebär en fördjupning av teman som tidigare berörts i programmet, särskilt:

 • Socialpolitiska teorier om olika välfärdsmodeller
 • Den socialpolitiska och ekonomiska utvecklingen i Sverige under 1900-talet
 • Det sociala arbetet i förhållande till välfärdsstatens utveckling, förändring och utmaningar
 • Organisatoriska förutsättningar för socialpolitiken och det sociala arbetet

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Deltagandet i gruppövningar och seminarier är obligatoriskt. Övrig obligatorisk närvaro framgår av studiehandledningen. Skriftlig komplettering av frånvaro från ett seminarium kan endast ske för en mindre del av seminarierna. Innehållet i föreläsningarna kan utgöra grund för examinationsfrågor även i de fall föreläsningarna inte är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom hemskrivning, inlämningsuppgifter, seminarier och/eller fördjupningsarbete. Kursen betygssätts med något av betygen underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG). Hemskrivningar som lämnas in efter utsatt tid kan inte ges betyget VG om inte särskilda skäl föreligger.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 04, 2019

 • Bergh, Andreas Den kapitalistiska välfärdsstaten

  2., [rev.] uppl.: Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lindbom, Anders Systemskifte? : den nya svenska välfärdspolitiken

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Swärd, Hans; Edebalk, Per Gunnar; Wadensjö, Eskil Vägar till välfärd : idéer, inspiratörer, kontroverser, perspektiv

  1. uppl.: Stockholm: Liber, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bengtsson, Hans; Melke, Anna Vår offentliga förvaltning : samverkan i välfärdspolitiken

  1. uppl.: Malmö: Gleerup, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Johansson, Staffan; Dellgran, Peter; Höjer, Staffan Människobehandlande organisationer : villkor för ledning, styrning och professionellt välfärdsarbete

  1.utg.: Stockholm: Natur & kultur, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Montesino, Norma; Righard, Erica Socialt arbete och migration

  1. uppl.: Malmö: Gleerup, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Vetenskapliga artiklar och bokkapitel tillkommer.

Referenslitteratur:

Versioner av litteraturlistan