Kursplan för Personlig och professionell utveckling (termin 5)

Personal and Professional Development (Fifth Semester)

Kursplan

 • 2 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC145
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Socialt arbete G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2017-02-02
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 05, 2017
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A5/5)
 • Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som programkurs inom ramen för Socionomprogrammet 210 högskolepoäng. Ämne: Socialt arbete. Kursen är en kärnkurs och kan ingå i socionomexamen och/eller kandidatexamen i socialt arbete 180 högskolepoäng.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten, utöver teoretiska- och faktakunskaper, utvecklar handlingskompetens för den kommande yrkesrollen. Vidare att studenten utvecklar kunskaper om grupprocesser, samt reflekterar över den egna professionella, personliga utvecklingen och förhållningssättet i relation till den kommande yrkesrollen. Studenten ska efter avslutad kurs när det gäller:

Kunskap och förståelse 

 • kunna visa fördjupad kännedom och förståelse för betydelsen av egna attityder och värderingar i utövandet av socialt arbete
 • kunna visa fördjupad kännedom om och förståelse för grupprocesser, samt den egna rollen i dessa
Färdighet och förmåga
 • kunna visa fördjupad förmåga att leda samtalsgrupper och att föra kritiskt reflekterande samtal
 • kunna visa etisk medvetenhet och empatisk förmåga genom att reflektera över mötet med människor i utsatta livssituationer
 • kunna visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt genom att kritiskt reflektera över mötet med människor i utsatta livssituationer
 • kunna visa förmåga till kritisk reflektion över den egna professionella och kunskapsmässiga utvecklingen
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna analysera och kritiskt reflektera över egna förhållningssätt, attityder och värderingar av betydelse för socialt arbete
 • kunna värdera olika förhållningssätt i mötet med människor i utsatta livssituationer
 • kunna ta ansvar för egen kompetensutveckling i socialt arbete

Innehåll

Kursen Personlig och professionell utveckling innehåller kritiskt reflekterande samtal utifrån teman relevanta för socialt arbete och tillämpande moment som trygghetsövningar, värderingsövningar och rollspel. Att vara gruppledare för kurskamrater på termin 1 under seminarier utifrån olika teman ingår i kursen.

Undervisning

Undervisningen sker i mindre grupper av studenter med en fast struktur. Studenterna är gruppledare för PPU-studenter på termin 1. Undervisningen under termin 5 sker även i samverkan med kursen H-VFU och innehåller handledda seminarier där studenterna arbetar med sina erfarenheter från denna.

Examination

Kursen examineras genom en sammanfattande, skriftlig kritisk reflektion rörande studentens personliga och professionella utveckling, samt genom deltagande i och ledande av seminarier/gruppövningar. Betyg sätts i enlighet med skalan Underkänt (U)/Godkänt (G). Vid frånvaro och för student som inte medverkat som gruppledare ges individuell kompletteringsuppgift.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 05, 2017

 • Røkenes, Odd Harald; Hansson, Per-Halvard Bära eller brista : kommunikation och relationer i arbetet med människor

  2 uppl.: Malmö: Gleerups, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Skau, Greta Marie Mellan makt och hjälp : om det flertydiga förhållandet mellan klient och hjälpare

  3. uppl.: Liber utbildning, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk