Kursplan för Strålskydd och medicinska effekter av strålning

Radiation Protection and Medical Effects

 • 6 högskolepoäng
 • Kurskod: 3DR401
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Medicinsk nuklidteknik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-08-22
 • Inrättad av: Ordförandebeslut Olle Nilsson
 • Reviderad: 2017-12-19
 • Reviderad av: Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: vecka 51, 2017
 • Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp inom naturvetenskap (fysik, radiofysik, kemi eller biologi), medicin eller farmaci.
 • Ansvarig institution: Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Mål

Kursen förbereder studenten för fortsatta studier inom masterprogrammet i Medicinsk nuklidteknik.

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • beskriva olika typer av joniserande strålning, källor/produktion och deras fysiska och biologiska egenskaper
 • beskriva funktionen och användningen av strålskyddsinstrument och detektorer
 • förklara den teoretiska bakgrunden till nuklidkartan och använda denna kunskap för att beskriva radioaktiva sönderfall och produktion av nuklider
 • använda portabla strålskyddsinstrument och tolka mätdata
 • förklara enheter, begrepp, regler, riktlinjer och tröskelvärden för joniserande strålning
 • behärska standardiserade beräkningsmetoder för dosimetri, gamma konstant, MIRD
 • beskriva strålinducerade DNA-skador och beskriva cellulär reparation och uppkomst av kromosomskador
 • förklara klonogen överlevnad, strålkänslighet och principer för modifiering av strålresponsen
 • beskriva akuta och sena biologiska och medicinska effekter av strålning
 • beskriva riskerna med joniserande strålning
 • beskriva principerna för strålbehandling av tumörer och terapeutisk användning av radionuklider
Dessutom ska studenten efter genomgången kurs ha fått förståelse för hur man planerar, bedriver och utvärderar vetenskapliga undersökningar, hur etisk lagstiftning tillämpas och hur forskning och vetenskapliga resultat kommuniceras till samhället.

Innehåll

 • Grundläggande fysikaliska aspekter på joniserande strålning
 • Källor för joniserande strålning, radioaktiva nuklider
 • Interaktioner mellan joniserande strålning och materia
 • Stråldetektorer
 • Strålkvalitet, stopping power, LET och fotonattenuering
 • Beräkningar och föreskrifter för strålskydd, viktningsfaktorer
 • Interaktioner mellan strålning och biologisk materia, strålkänslighet och principer för modifiering av strålningsrespons
 • Akuta och långsiktiga biologiska effekter och skydd mot stråleffekter.
 • Molekylära och cellulära effekter beträffande DNA-skada, reparation, genaktivering
 • Strålinducerad celldöd, modeller och metoder för mätning av biologiska effekter av strålning, prediktiva metoder
 • Bakgrundsstrålning och relation till effekter på molekylär- och cellulär nivå
 • Relativ biologisk effektivitet (RBE), Auger-effekter etc.
 • Introduktion till strålbehandling av tumörer och terapeutisk användning av radionuklider
 • Grundläggande fysikaliska processer som Coulomb-interaktioner, bremsstrahlung, fotoelektrisk- och Compton-effekt samt parproduktion
 • Mätmetoder; scintillatorer, jonkammare, TLD, dioder, detektorfilm etc.
 • Definition av dosimetriska enheter; absorberad dos, kerma, flöde, ekvivalent dos, effektiv dos
 • Enkla dosimetriska beräkningsmetoder som används vid strålskydd; gammakonstant
 • Interndosimetri för radionuklider (MIRD)
Under en serie föreläsningar, som ges gemensamt för de medicinska masterprogrammen, kommer du också att få inblick i ett antal allmänna forskningsrelaterade ämnen.

Undervisning

Föreläsningar, övningar och obligatoriska laborationsövningar.

Examination

Kursen avslutas med en skriftlig tentamen. För godkänd kurs krävs även godkända laborationer. Betygsskala underkänt och godkänt.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.