Kursplan för Projektarbete

Project Work

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 3DR406
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Medicinsk nuklidteknik A1E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2008-04-02
 • Inrättad av: Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté/ordförandebeslut
 • Reviderad: 2017-12-19
 • Reviderad av: Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: HT 2017
 • Behörighet:

  Samtliga tidigare kurser inom Masterprogram i medicinsk nuklidteknik.

 • Ansvarig institution: Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Mål

Projektarbetet använder kunskaper från alla tidigare kurser inom programmet och kan tjäna två syften:

1. För studenter som ska fullgöra Masterprogrammets 120 hp kommer projektarbetet att ha något teoretiskt innehåll för att förbereda studenten för vidare studier inom programmet. De praktiska aspekterna av ett projektarbete ges i det omfattande projektarbetet (30 hp) vid andra delen av andra studieåret.

2. För studenter som lämnar programmet med totalt 60 hp är projektarbetet väsentligen praktiskt för att ge ett intressant exempel på fördjupad tillämpning.

Det övergripande målet med projektarbetet är att delta i det medicinska nuklidtekniska arbetet. Projektarbetet kan vara prekliniskt eller kliniskt och ha inriktning mot fysik, kemi eller biologi.

Efter godkänt projektarbete med något teoretiskt synsätt, förväntas studenten kunna

 • grundligt beskriva och förklara resultaten av radionuklidbaserad farmakokinetik, diagnostik/bildbehandling eller radionuklidterapi från experimentell forskning eller klinisk analys av sjukdom
 • planera förfaranden för radionuklidbaserad farmakokinetik, diagnostik/imaging och terapi
 • analysera och tolka resultat från radionuklidbaserade undersökningar, åtminstone i samarbete med experimentalist eller kliniker
 • designa radionuklidbaserad diagnostik och bildbehandling som stöd för kirurgi, immun- eller genterapi
 • designa radionuklidbaserad terapi av tumörer.

Efter godkänt projektarbete med ett huvudsakligen praktiskt tillvägagångssätt, förväntas studenten kunna

 • utföra radionuklidbaserade experiment inom ramen för ett forskningsprogram
 • förstå och kunna förklara, i både allmänna och specialiserade termer, resultaten och betydelsen av de resultat som erhölls inom projektarbetet
 • planera och tillsammans med experimentalist eller kliniker utföra vidare radionuklidbaserad farmakokinetik, diagnostik/imaging eller terapi (vidfortsatt samarbete och även vid fortsättning med doktorandstudier)
 • ge råd om hur man designar radionuklidbaserad farmakokinetik, diagnostik och imaging som stöd för kirurgi, immun- och genterapi
 • beskriva och förklara principerna för radionuklidbaserad terapi av tumörer.

Innehåll

Handledaren och bihandledaren ger introduktion till projektarbetet. Introduktion vid institutionen: rutiner och information om pågående utvecklingsarbete och forskning. Skrivning av en rapport och presentation vid ett seminarium.

Undervisning

Handledaren och bihandledaren ger den nödvändiga undervisningen.

Examination

Godkänd skriftlig rapport. Godkänd muntlig presentation av projektarbetet vid ett seminarium. Betygsskala underkänd och godkänd.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2017

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Litteratur

Vetenskapliga artiklar inom relevant ämne