Kursplan för Fysiologi och molekylär cellbiologi

Physiology and Molecular Cell Biology

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 3FF218
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Farmaceutisk vetenskap G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2016-05-26
 • Inrättad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten
 • Reviderad: 2022-10-05
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  Biokemi I

 • Ansvarig institution: Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för medicinsk cellbiologi

Mål

Mål Fysiologi

Den studerande ska efter avslutad kurs besitta tillräcklig kunskap i fysiologi för att kunna beskriva hur livsprocesserna styrs på organnivå samt i människan som helhet. Denna kunskap ska lägga en grund för förståelsen av orsaker till sjukdom, befintliga läkemedels effekter samt utveckling av nya terapiformer.

Den studerande skall efter godkänd kurs kunna:

 • redogöra för de centrala och perifera nervsystemens övergripande organisation samt deras elementära funktioner.
 • beskriva hjärtats anatomi och blodkärlens funktionella indelning samt redogöra för cirkulationssystemets grundläggande funktioner.
 • översiktligt beskriva de endokrina organens läge och struktur, inklusive könsorganen, samt redogöra för de väletablerade hormonernas fysiologiska effekter i kroppen.
 • beskriva njurens anatomi samt redogöra för dess huvudsakliga funktioner
 • översiktligt beskriva andningsorganens anatomi och funktion samt redogöra för transporten av syrgas och koldioxid mellan alveol, blod och vävnadsceller
 • översiktligt beskriva mag-tarmkanalens anatomi, inklusive pankreas och levern, samt redogöra för mag-tarmkanalens grundläggande funktioner.

Mål Molekylär Cellbiologi

Den studerande ska efter avslutad kurs besitta tillräcklig kunskap i cellbiologi för att kunna beskriva hur olika processer i cellen sker. Denna kunskap ska lägga en grund för förståelsen av orsaker till sjukdom, befintliga läkemedels effekter samt utveckling av nya terapiformer. Kursen ska ge en grund för fördjupning inom cellbiologi och tillämpad biovetenskap. Den studerande skall efter genomgången kurs kunna:

 • redogöra för cellers strukturella och funktionella egenskaper, deras kemiska struktur
 • beskriva den genetiska informationens flöde och generella mekanismer för genreglering
 • redogöra för funktion och genetik hos eukaryota celler.
 • redogöra för grundläggande molekylärbiologiska metoder.

Innehåll

Innehåll Fysiologi

Kursen omfattar beskrivning av kroppsorganens funktionella anatomi och fysiologi. Den funktionella anatomin behandlas i sådan omfattning som anses nödvändig för förståelsen av de fysiologiska processerna. Följande delområden behandlas under kursen.

Nervsystemets struktur och funktion

Cirkulationssystemets struktur och funktion.

De endokrina organens samt reproduktionsorganens struktur och funktion

Njurens struktur och funktion samt kroppens syra-bas reglering och elektrolyt- och vätskebalans

Respirationsorganens struktur och funktion

Mag-tarmkanalens struktur och funktion

Innehåll Molekylär Cellbiologi

- Eukaryota cellers struktur. Makromolekyler som byggstenar för celler. Kärna, organeller, membransystem och filament.

- Genomets struktur och funktion. Arvsmassans organisation , DNA-struktur, replikation och cellcykel.

- Från DNA till protein: Transkription, RNA-maturering, RNA-metabolism och translation.

Grundläggande mekanismer för reglering av genexpression.

Proteinernas sortering och transport till olika organeller i cellen. Posttranslationell modifiering.

- Biologiska membran. Mekanismer för transport över cellmembran och cellsignalering. G-protein kopplade receptorer, enzymkopplade receptorer och intracellulära receptorer.

- Receptorer som transkriptionsfaktorer. Signalvägar och posttranskriptionell genreglering.

- Grundläggande cellbiologiska processer.

- Grundläggande immunologi, med fokus på hur antikroppar bildas och används inom molekylärbiologin

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Skriftlig examination sker vid slutet av kursen. Det skriftliga provet består av två separata delar, fysiologi (6 hp) respektive molekylär cellbiologi (4 hp).

För godkänd kurs krävs godkänt resultat på respektive del. Kursbetyget erhålls såsom en sammanvägning av resultaten från de två delproven.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Ersätter och motsvarar 3FF158.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Essential cell biology Alberts, Bruce; Bray, Dennis; Hopkin, Karen; Johnson, Alexander; Lewis, Julian; Raff, Martin; Roberts, Keith; Walter, Peter Senaste versionen: New York, NY: Garland Science, [2014]

 • Människokroppen : fysiologi och anatomi Sand, Olav; Sjaastad, Øystein V.; Haug, Egil; Bjålie, Jan G.; Toverud, Kari C. Bolinder-Palmér, Inger; Olsson, Kristina

  Tredje upplagan: Stockholm: Liber, [2021]

  Se bibliotekets söktjänst