Kursplan för Läkemedelskemi

Medicinal Chemistry

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3FK150
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Farmaceutisk kemi G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-10-06
 • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  60 hp varav 20 hp kemi inklusive 10 hp organisk kemi, samt endera a) 7,5 hp farmakologi eller b) Biokemi I och genomgången Farmakologi för civilingenjörsstudenter

 • Ansvarig institution: Institutionen för läkemedelskemi
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Redogöra och tolka struktur-effektsamband för de viktigaste läkemedelsgrupperna
 • Tillämpa grundläggande resonemang och metoder gällande kvantitativa struktur-effektsamband för biologiskt aktiva substanser
 • Redogöra för principerna för modern läkemedelsdesign
 • Redogöra för syntes av enkla läkemedelssubstanser och deras nomenklatur
 • Bedöma läkemedelssubstansers allmänna kemiska egenskaper utifrån deras kemiska strukturer och förutsäga dessa egenskapers betydelse för läkemedlens aktivitet, hållbarhet, absorption, distribution, metabolism och eliminering
 • Redogöra för aspekter på hållbar utveckling inom läkemedelsområdet

Innehåll

Kursen förmedlar kunskap om läkemedel i ett organiskt-kemiskt perspektiv, med stor vikt lagd på struktur-effektsamband för olika läkemedelsklasser. I kursen behandlas kvantitativa struktur-effektsamband, grundläggande läkemedelssyntes, läkemedelsutveckling och läkemedelsnomenklatur. Vidare behandlas läkemedlens stereokemiska och fysikalisk-kemiska egenskapers inflytande på farmakologiska effekter och läkemedels öde i kroppen. I kursen läggs vikt vid datorlaborativ färdighetsträning, förmåga att självständigt söka vetenskaplig information samt träning i skriftlig och muntlig kommunikation.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, litteraturuppgift och datalaboration. Obligatoriska moment är litteraturuppgift och datorlaboration.

Examination

Examination sker i form av ett skriftligt prov. För godkänd kurs krävs även godkänd laborationskurs och litteraturuppgift.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Svensson, Uno Organisk-kemisk nomenklatur : en introduktion till det kemiska språket

  Stockholm: BoD - Books on Demand, [2020]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Patrick, Graham L. An introduction to medicinal chemistry

  Sixth edition.: Oxford: Oxford University Press, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk