Kursplan för Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign

Computational Medicinal Chemistry

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3FK219
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Farmaceutisk vetenskap A1N, Läkemedelsutveckling A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-05-26
 • Inrättad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten
 • Reviderad: 2022-08-25
 • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  150 hp varav 120 hp inom biomedicin, farmaceutisk vetenskap, naturvetenskap och/eller teknik. Tidigare studier ska innehålla 10 hp allmän och organisk kemi. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för läkemedelskemi
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i masterprogram i läkemedelsmodellering och är valbar inom apotekarprogrammet.

Mål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE

 • förklara molekylmekanikkraftfältets uppbyggnad
 • redogöra för grunderna i PCA och PLS modellering
 • redogöra för grunderna i molekylär igenkänning
 • beskriva strategier för att omvandla peptider till läkemedelsliknande molekyler

FÄRDIGHET OCH FÖRMÅGA

 • använda 3D-QSAR-metodologi för att förutsäga biologisk effekt
 • utföra dockning av molekyler till ett målprotein
 • utföra en konformationsanalys
 • utföra en databassökning och identifiera molekyler som uppfyller olika farmakoforkriterier
 • beräkna fysikalisk-kemiska deskriptorer och använda dessa i QSAR-analyser
 • använda multivariata tekniker för att göra urval baserat på molekylär diversitet
 • bygga och använda modeller för att förutsäga läkemedelsabsorption
 • rangordna och göra urval av molekyler baserat på deras förutsagda biologiska effekter och egenskaper
 • muntligt presentera och diskutera vetenskapliga resultat på engelska

VÄRDERINGSFÖRMÅGA OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT

 • visa insikt om användningen av prediktiva modeller för att främja en hållbar utveckling

Innehåll

Kursen ger introduktion och träning i metoder och strategier som används i läkemedelsutveckling med inriktning på datorbaserad läkemedelsdesign. Kursen innehåller moment inom konformationsanalys, ligandbaserad design, peptidmodellering, strukturbaserad design, multivariat analys och 3D-QSAR. Innehållet i kursen behandlas i stor omfattning i datorövningar med träning i mjukvara som används vid läkemedelsutveckling i industrin.

Undervisning

Undervisningen meddelas i form av föreläsningar, seminarier och datorövningar. Alla datorövningar är obligatoriska. Kursen ges på engelska.

Examination

Prov anordnas i slutet av kursen. För godkänd kurs krävs godkänd individuell muntlig redovisning på engelska av ett projektarbete och godkänd skriftlig individuell tentamen samt deltagande i samtliga obligatoriska kursmoment.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Komplettering av obligatoriska moment sker efter överenskommelse med kursansvarig lärare.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter och motsvarar 3FK119.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.