Kursplan för Biokemi

Biochemistry

Kursplan

 • 7 högskolepoäng
 • Kurskod: 3KB030
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biomedicin G1F, Medicinsk vetenskap G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-03-04
 • Inrättad av: Programkommittén för biomedicinprogrammet
 • Reviderad: 2022-04-06
 • Reviderad av: Programkommittén för biomedicinprogrammet
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4/Matematik D
 • Ansvarig institution: Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Beslut och riktlinjer

Ingår i biomedicinprogrammet

Mål

Kursen skall ge kunskap om grundläggande biokemiska koncept och reaktioner samt ge förmågan att använda några grundläggande biokemiska metoder.

 

Kunskap och förståelse 

 

Efter kursen ska studenten kunna: 

 • redogöra för grundläggande strukturer, funktioner och koncept för proteiner (inklusive enzymer) samt metoder för att studera proteiner (inklusive enzymer)
 • redogöra för generella strukturer, funktioner och koncept för kolhydrater, lipider och nukleinsyror  
 • redogöra för grundläggande aspekter av cellens metabolism

Färdigheter och förmågor 

 

Efter kursen ska studenten kunna: 

 • tillämpa grundläggande metoder inom proteinkemi och enzymologi 
 • visualisera proteiner och andra makromolekyler med ett datorprogram

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

 

Efter kursen ska studenten kunna:

 • resonera kring biokemiska reaktioner och deras betydelse för cellens funktion och till viss del kritiskt förhålla sig till biokemiska data och koncept 

Innehåll

Kursen består av tre delar:

Kursdelen proteiner och enzymer omfattar: aminosyror, proteiners generella struktur, bindningar som stabiliserar strukturer i proteiner, proteinveckning, homologibegreppet, posttranslationella modifieringar, proteininteraktioner, enzymers struktur, funktion och reglering, enzymkinetik, proteinrening samt användning av ett datorprogram för visualisering av proteiner.

 

Kursdelen andra biologiska makromolekyler omfattar: struktur och funktion för kolhydrater, lipider, nukleinsyror, interaktioner mellan nukleinsyror och proteiner, och biologiska membran.

 

Kursdelen metabolism omfattar: glykogenmetabolism, pentosfosfatvägen, proteinnedbrytning, nedbrytning av aminosyror, fettsyror och triglycerider, ureacykeln, anaerob och aerob ATP-produktion: glykolysen, citronsyracykeln, elektrontransportkedjan, oxidativ fosforylering, metabolisk reglering, samt reaktiva syre- och kväveformer.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, laborationer, seminarier och eventuellt andra studentaktiverande moment.

Examination

För att få godkänd kurs krävs:

 • att studenten på ett aktivt sätt deltagit och godkänts i samtliga obligatoriska moment.
 • godkänd individuell skriftlig tentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Lodish, Harvey Molecular cell biology

  8th edition.: New York, NY: W. H. Freeman, 2016.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lippincott illustrated reviews: Biochemistry Abali, Emine Ercikan; Cline, Susan D.; Franklin, David S.; Viselli, Susan

  Eighth edition, international edition: Philadelphia: Wolters Kluwer, [2022]

  Se bibliotekets söktjänst