Kursplan för Demenssjukdom och omvårdnad vid demens

Dementia and Nursing Care

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3SJ551
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Vårdvetenskap G1F, Medicinsk vetenskap G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2015-11-04
 • Inrättad av: Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen
 • Reviderad: 2018-01-17
 • Reviderad av: Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen
 • Gäller från: vecka 27, 2018
 • Behörighet: Behörig att registreras är den som har godkända kurser från termin 1, 2 och 3 (totalt 90 hp).
 • Ansvarig institution: Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Beslut och riktlinjer

Vårdvetenskap 4,5 hp
Medicinsk vetenskap 3 hp

Mål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:

 • förklara patofysiologi, diagnostik och behandling vid demens
 • förklara principer för omvårdnad vid demens
 • självständigt planera för omvårdnad och uppföljning av omvårdnad
 • förklara strategier för stöd till närstående
 • visa förmåga att identifiera och reflektera över etiska frågeställningar vid omvårdnad

Innehåll

Demenssjukdom
Omvårdnad vid demens
Närståendestöd
Aktuell forskning inom området
Etik

Undervisning

Basgruppsarbete
Föreläsningar
Litteraturstudier
Författande av rapport
Muntlig redovisning
Seminarier
Webbaserad undervisning

Obligatoriska moment
Introduktion till kurs, seminarier, studieuppgifter med skriftlig och muntlig redovisning

Examination

Examination av kursens uppställda mål sker kontinuerligt under kursens gång i form av muntliga och skriftliga uppgifter - tentamina individuellt och i grupp. Vid examination i grupp ska studenten delta aktivt med kunskap och reflektion.

Övriga föreskrifter

Student som underkänts på tentamen har rätt att genomgå förnyad tentamen ytterligare 4 gånger (=totalt 5 tentamensprov). Efter 5 underkända tentamina kan den studerande förlora sin plats i utbildningen. Om synnerliga skäl finns kan programkommittén medge ytterligare tentamenstillfälle. Som tentamenstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i tentamen. Inlämning av s.k. blank skrivning räknas som tentamenstillfälle.

Enligt medicinska fakultetens beslut (Dnr 3579/98, 3651/98I) ska studenten lämna in en skriftlig ansökan till kursledare/studierektor om att få delta i tentamen vid det fjärde försöket. Kursledare/studierektor ska därefter tillsammans med studenten analysera situationen och vid behov erbjuda stödinsatser i syfte att optimera studentens förberedelser inför tentamen.

Student som ej blivit godkänd under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) har rätt att genomgå förnyad VFU en gång (Dnr 3579/98, 3651/98I). Tidpunkten bestäms i varje enskilt fall, utifrån när lärare och handledare inom klinisk verksamhet finns att tillgå, företrädesvis inom terminstid. VFU ges i samverkan med klinisk verksamhet, ledighet kan inte beviljas under denna period.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) kan vara förlagd även på kvällar/helger och pendling förekommer.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Benzein, Eva; Hagberg, Margaretha; Saveman, Britt-Inger Att möta familjer inom vård och omsorg

  Andra upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2017]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Basun, Hans Boken om demenssjukdomar

  1. uppl.: Stockholm: Liber, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Genova, Lisa Sandberg, Anna Fortfarande Alice

  [Ny utg.]: Malmö: Bokfabriken, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hejlskov Elvén, Bo; Agger, Charlotte; Ljungmann, Iben Beteendeproblem i äldrevården

  Första utgåvan: Stockholm: Natur & Kultur, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom : stöd för styrning och ledning

  [Stockholm]: Socialstyrelsen, [2017]

  Kan laddas ner från Socialstyrelsen.se, länk finns på kussidan

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ehrenberg, Anna; Wallin, Lars; Edberg, Anna-Karin Omvårdnadens grunder : Ansvar och utveckling

  Tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Edberg, Anna-Karin; Wijk, Helle Omvårdnadens grunder : Hälsa och ohälsa

  Tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Friberg, Febe; Öhlén, Joakim Omvårdnadens grunder : Perspektiv och förhållningssätt

  tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan