Kursplan för Matematik i förskolan

Mathematics in Preschool

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 4PE040
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Didaktik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2012-06-13
 • Inrättad av: Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-05-28
 • Reviderad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Gäller från: VT 2021
 • Behörighet: Inom förskollärarprogrammet: Att leda verksamheten i förskolan; Språk och kommunikation i förskolan
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom Förskollärarprogrammet.

Mål

Kursens syfte är att studenten ska få grundläggande kunskaper om och perspektiv på barns tidiga matematiska utveckling.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för och tillämpa centrala begrepp och teorier i relation till barns tidiga matematiska utveckling
 • planera aktiviteter där ämnesinnehållet relateras till förskolans verksamhet och motivera sina val utifrån didaktiska perspektiv
 • identifiera och diskutera förutsättningar för barns lärande i matematik i förskolan i förhållande till lek, vardagsaktiviteter och problemlösning
 • redogöra för relationer mellan matematik, genus och flerspråkighet.

Innehåll

 • Teorier om tidig tal- och rumsuppfattning.
 • Aritmetik och räknestrategier.
 • Rumsuppfattning, geometriska figurer och mätning.
 • Sortering, mönster och statistik.
 • Matematik i förskolans vardag.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Seminarierna är obligatoriska och förutsätter aktivt deltagande.

Examination

Kursen examineras muntligt och skriftligt, exempelvis genom skriftlig salstentamen eller PM och muntliga presentationer.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Doverborg, Elisabet Små barns matematik : undervisning & lärande

  2 rev. uppl.: Göteborg: NCM, Göteborgs universitet, 2016

  Utvalda kapitel, 150 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Matematikdidaktik i förskolan : att utveckla lekfulla, matematiska barn Helenius, Ola; Johansson, Maria L.; Lange, Troels; Meaney, Tamsin; Wernberg, Anna

  Andra upplagan: Malmö: Gleerups, [2020]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Palmer, Anna Hur blir man matematisk? : att skapa nya relationer till matematik och genus i arbetet med yngre barn

  Andra upplagan: Stockholm: Liber, [2020]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Det matematiska barnet Solem, Ida Heiberg; Reikerås, Elin Kirsti Lie Andersson, Sten; Tronshart, Bjørg

  1. uppl.: Stockholm: Natur och kultur, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Tucker, Kate Mathematics through play in the early years

  3. rev. ed.: Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014

  Utvalda kapitel, 30 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Dessutom tillkommer ca 150 sidor enligt lärares anvisning. Totalt omfattar kurslitteraturen ca 950 s.