Kursplan för Kultur- och naturarv

Cultural and Natural Heritage

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EE003
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar destinationsutveckling A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2021-03-04
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2021
 • Behörighet:

  Kandidatexamen i samhällsvetenskap eller humaniora, eller Introduktion till hållbar destinationsutveckling. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för kulturantropologi och etnologi
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Beslut och riktlinjer

Kursen kan läsas som valbar fördjupningskurs inom Magisterprogram i hållbar destinationsutveckling, inom Masterprogram i hållbar destinationsutveckling eller som fristående kurs.

Mål

Kursen är en tvärvetenskaplig introduktion till hur kultur- och naturarv formas och används i ett nutida och historiskt socialt och kulturellt hållbarhetsperspektiv. Med avstamp i lokala och regionala exempel behandlas kultur- och naturarvsprocesser i ett globalt sammanhang. Kursen ger också träning i etnografiska metoder och analys av kultur- och naturarvsbrukets konsekvenser.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

Kunskapsmål

 • Kritiskt analysera och tillämpa kultur- och naturarvsbegrepp inom komplexa socioekonomiska och ekologiska samband.
 • Med etnografiska metoder självständigt genomföra en begränsad materialinsamling som analyseras med fokus på hur kultur- och naturarv konstrueras och vilka följder det får för samhället.
 • Strategiskt reflektera över hur kulturarv skapas och används och hur sådana bruk kan både positivt främja och långsiktigt utmana hållbarhet.

Färdighetsmål

 • Redogöra för på fältet centrala perspektiv, begrepp och analysmetoder samt reflektera över etiska överväganden som följer med tillämpningen av sådana perspektiv, begrepp och metoder.
 • Självständigt och med etnografiska metoder genomföra mindre undersökningar som identifierar problem och möjligheter som följer då kultur- och naturarv produceras och brukas, samt i skriftlig eller annan form redovisa och föreslå strategiska lösningar på definierade hållbarhetsproblem.

Innehåll

Kursen ger kunskap om hur kultur- och naturarv produceras, förhandlas och brukas på olika samhälleliga arenor, i relation till hållbarhet. Ur aktuell kultur- och samhällsvetenskaplig forskning diskuteras sådana kultur- och naturarvsprocesser på fält som exempelvis världsarv, nationalparker, museer och traditioner. Ett annat perspektiv belyser kultur- och naturarvspolitik och normativa kultur- och naturarvsföreställningar. Kursen utgår även ifrån en bred definition av natur som kulturmiljöer skapade genom ett samspel mellan människa och natur. Kursen ger färdigheter i att relatera kultur- och naturarvsproduktion och dess konsekvenser till frågor om hur hållbarhet görs, förstås och uppnås.

Undervisning

Föreläsningar och obligatoriska seminarier. Stor vikt läggs vid kursens praktiska moment såsom gruppövningar och självständiga uppgifter.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier och övningar (2,5 hp), skriftliga inlämningsuppgifter (3 hp) samt muntlig och skriftlig redovisning av grupparbete (2 hp). Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet från de ingående momenten.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Ytterligare litteratur kommer att tilldelas.