Kursplan för VFU 2, franska, gymnasielärare

School Placement 2: French, Upper Secondary School

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5FR046
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Franska G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2015-08-26
 • Inrättad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Reviderad: 2019-09-12
 • Reviderad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Gäller från: vecka 01, 2020
 • Behörighet: Ämnesstudier om 90 hp i ämnet franska (inklusive kursen Franska B3) och minst 45 hp i ett annat ämne inom ämneslärarprogrammet, eller ämnesstudier om 90 hp i ett ämne och 60 hp i ämnet franska (inklusive kursen Franska B3).
  Dessutom krävs 25 hp utbildningsvetenskaplig kärna och 5 hp VFU med inriktning mot utbildningsvetenskaplig kärna.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete på gymnasieskolan.

Mål

Kursen syftar till att studenten ska träna sin förmåga att undervisa i franska och förberedas för yrkesarbete som språklärare i gymnasieskolan.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • visa ett gott förhållningssätt gentemot elever, såväl i som utanför klassrummet
 • uppvisa god språklig förmåga för egen del i användandet av målspråket samt bedriva undervisning på målspråket
 • planera, genomföra, dokumentera och utvärdera sin egen undervisning i ämnet med utgångspunkt i aktuella styrdokument, samt dokumentera, analysera och bedöma elevers lärande och utveckling i förhållande till dessa
 • resonera om didaktiska val utifrån teori och beprövad erfarenhet och omsätta teori i praktik i sin undervisning
 • använda digitala lärresurser och estetiska uttrycksformer i den pedagogiska verksamheten
 • leda undervisning och skapa trygga och stimulerande lärmiljöer med utgångspunkt i den aktuella gruppens förutsättningar och behov utifrån ett mångfalds- och jämlikhetsperspektiv
 • identifiera och reflektera över sina egna behov av ytterligare kunskap och utveckling i sin kompetens i det pedagogiska arbetet
 • visa god förmåga till skriftlig och muntlig dialog med kollegor och - om tillfälle ges - föräldrar/vårdnadshavare.

Innehåll

Huvuddelen av kursen är skolförlagd. Studenten handleds av en VFU-handledare som är verksam inom skolan. Inför VFU-perioden ges ett förberedande seminarium. Efter VFU-periodens slut hålls ett återkopplande seminarium.

Under VFU-perioden auskulterar studenten i olika klasser och i olika ämnen, deltar regelbundet i handledarens och lärarlagets arbetsmöten och övriga uppgifter, undervisar i franska samt följer en klass under en hel skoldag för att få en konkret inblick i elevernas vardag.

Genom auskultationer, deltagande i skolans inre arbete och genom egen undervisning får studenten tillfälle att knyta samman ämnesstudierna med den pedagogiska yrkesverksamhet som lärarutbildningen leder fram till.

Undervisning

Undervisning sker i form av individuell handledning av en VFU-handledare.
I anslutning till VFU ges en kort introduktion och ett uppföljningsseminarium på Institutionen för moderna språk.

Examination

Examination sker efter hörande av de lokala lärarutbildarnas fortlöpande bedömning av studentens förmåga i relation till kursmålen, samt efter ett bedömningsbesök från universitetet.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är obligatorisk och för betyget Godkänd krävs ett aktivt deltagande under VFU, godkänd prestation samt godkänd dokumentation enligt anvisningar som ges vid kursstart. För betyget Väl godkänd hänvisas till institutionens betygskriterier.

Studerande som underkänts på verksamhetsförlagd del av kurs erbjuds möjlighet till ytterligare verksamhetsförlagda studier vid ett tillfälle. Om synnerliga skäl föreligger kan Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper efter anhållan bevilja ytterligare ett tillfälle.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.