Kursplan för Speldesign 3 - systemdesign

Game Design 3: System Design

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SD066
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Speldesign G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-02-22
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2020-02-05
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2020
 • Behörighet: Speldesign 2 - spelutveckling, 7,5 hp
 • Ansvarig institution: Institutionen för speldesign

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Kandidatprogram i speldesign och grafik, 180 hp, Kandidatprogram i speldesign och programmering, 180 hp, Kandidatprogram i speldesign och projektledning, 180 hp samt Kandidatprogram i speldesign, 180 hp.

Mål

Efter avklarad kurs ska studenten kunna:

 • visa en praktisk och teoretisk förståelse hur spelsystem kan struktureras för att åstadkomma specifika uttryck och kommunicera specifika begrepp,
 • uppvisa en praktisk och teoretisk förståelse för hur spelarens handlingsrymd och relation till spelsystemet påverkar ett spels narrativ,
 • beskriva, visualisera och utvärdera relationen mellan spelmekanismer och spelupplevelsen i komplexa spelsystem,
 • designa och utveckla flerspelarspel i syfte att uppnå ett specifkt upplevelse- och lärandemål,
 • designa och genomföra tester menade att mäta korrelationen mellan speldynamiken, spelupplevelsen och spelarens perception, samt diskutera effekten av denna korrelation i specifika fall och kontexter.

Innehåll

Spelsystemsanalys 3,0 hp
Kursens inledande moment tillhandahåller ett antal abstrakta och teoretiska verktyg med vilka studenterna tränar på att skapa och utvärdera komplexa spelsystem. Genom tillämpning av verktygen och teorierna strukturerar, presenterar och utvärderar studenterna ett antal spel och spelsystem. Övningarnas syfte är att få ökad förståelse för teorierna och för hur komplicerade kedjor av spelmekanismer påverkar hur intuitivt spelet kan förstås, hur lättanvänt spelet är liksom hur kedjorna påverkar spelupplevelsen.

Spelutveckling och testning 6,0 hp
Studenterna använder därefter, gruppvis, teorierna kring spelsystem i designen och utvecklingen av ett flerspelarbrädspel. Utvecklingen sker med hjälp av en iterativ utvecklingsmetod där spelet testas och utvärderas med hjälp av prototyper. Studenterna visualiserar och presenterar de tongivande spelsystemen som de identifierat under spelutvecklingen.

Speltest och rapportskrivande 6,0 hp
I kursens avslutande moment designar studenterna ett spel med ett pedagogiskt mål, samtidigt som de genomför och dokumenterar en studie baserad på den utveckling och testning som de har genomfört. Syftet med studien är att få en ökad förståelse för faktorer som påverkar spelets förmåga att kommunicera och effektivt lära spelaren om det ämne som spelet behandlar. Studien utgör grunden för en skriftlig rapport där studenterna dokumenterar sin studie.

Undervisning

Undervisning sker genom föreläsningar, seminarier, workshops och projektarbeten.

Examination

Examination sker genom skriftliga rapporter, seminarier samt deltagande i workshops.

Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. För betyget Väl Godkänd krävs att studenten erhåller betyget Väl Godkänd på den skriftliga rapporten vid det första examinationstillfället.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Artiklar

Artiklar

Article: Wilcox, Steve, 2013. Procedural diegesis; Treating the game engine as co-author. Firstpersonscholar.com. [Available at: http://www.firstpersonscholar.com/procedural-diegesis/] Article: Wodtke, Christina, 2017. Five Models for Making Sense of ComplexSystems. Medium.com. https://medium.com/@cwodtke/five-models-for-making-sense-of-complex-systems-134be897b6b3

Article: Cook, Daniel, 2007. The chemistry of game design. Gamasutra. [Available at: http://www.gamasutra.com/view/feature/129948/the_chemistry_of_game_design.php] Article: Librande, Stone, 2010. One page designs. GDC vault. [Available at: https://www.gdcvault.com/play/1012356/One-Page] Article: Smith, Harvey, 2010. What happened here? Enviromental storytelling. GDC vault. [Available at: https://www.gdcvault.com/play/1012696/What-Happened-Here-Environmental]