Kursplan för Speldesign 3 - systemdesign

Game Design 3: System Design

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SD066
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Speldesign G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-02-22
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2022-11-03
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  30hp varav minst 15hp i speldesign och 15hp i något av ämnena Speldesign, Datavetenskap, Gestaltning i konvergerande medier eller Industriell teknik.

 • Ansvarig institution: Institutionen för speldesign

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Kandidatprogram i speldesign och grafik, 180 hp, Kandidatprogram i speldesign och programmering, 180 hp, Kandidatprogram i speldesign och projektledning, 180 hp samt Kandidatprogram i speldesign, 180 hp.

Mål

Efter avklarad kurs ska studenten kunna:

 • visa en praktisk och teoretisk förståelse för hur spelsystem kan struktureras för att åstadkomma och förmedla specifika uttryck och idéer,
 • uppvisa en praktisk och teoretisk förståelse för hur spelarens handlingsrymd och relation till spelsystemet påverkar ett spels narrativ,
 • beskriva, visualisera och utvärdera relationen mellan spelmekanismer och spelupplevelser i komplexa spelsystem,
 • designa och utveckla flerspelarspel i syfte att skapa särskilda upplevelser- och lärandemål,
 • designa och genomföra tester menade att mäta korrelationen mellan speldynamiken, spelupplevelsen och spelarens perception, samt diskutera effekten av denna korrelation i specifika fall och kontexter.

Innehåll

Komplexitet i spel 5.0 hp

I kursmodulen tränar studenter användandet av ett flertal abstrakta verktyg vilka används för att skapa och utvärdera komplexitet i spelsystem. Syftet är förståelse för hur komplixerade kedjor av mekanismer påverkar ett spelsystems intuitivitet och användbarhet. Även emergenta beteendens åverkan på spelupplevelsen studeras, samt upplevelsen av hur meningsfull spelupplevelsen är.                                                                                                             

Spelutveckling och testning 5.0 hp

Studenterna jobbar i grupper och tillämpar teori kring spelsystem i designandet och skapandet av ett sällskapsspel för flera spelare. Studenterna använder en iterativ utvecklingsmetod för att, med prototyper, testa och utvärdera speldesignen under hela utvecklinstiden. Studenterna visualiserar och presenterar valda system från sin produktion.

Speltestning och rapportskrivande 5.0 hp

Studenterna designar, utvecklar och testar ett sällskapsspel medan de genomför och dokumenterar en studie baserad på deras utveckling och testning. Syftet är att få förståelse för faktorer som påverkar spelupplevelsen. Studien dokumenteras i en skriven rapport.

Undervisning

Undervisning sker genom föreläsningar, seminarier, workshops och projektarbeten.

Examination

Examination sker genom skriftliga rapporter, seminarier samt deltagande i workshops.

Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. För betyget Väl Godkänd krävs att studenten erhåller betyget Väl Godkänd på den skriftliga rapporten vid det första examinationstillfället.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

 

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.