Kursplan för Introduktion till spelforskning

Introduction to Games Research

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SD300
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Speldesign A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-04-03
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2019-12-11
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet: Kandidatexamen samt kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.
 • Ansvarig institution: Institutionen för speldesign

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i magister- och masterprogram i speldesign.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • finna källor bland och diskutera viktigare forskningstraditioner relaterade till Game Studies,
 • studera och analysera tillämpningen av speldesign på ett vetenskapligt sätt,
 • författa korta vetenskapliga texter över ämnen inom Game Studies eller speldesign som knyter an till den senaste forskningen inom respektive disciplin,
 • använda spelforskningsperspektiv för att på ett reflekterande sätt analysera sin egen eller andras speldesign, samt
 • kritiskt granska de designunderlag som beskriver de krav och förväntningar som gäller för designen och produktionen av ett spel.

Innehåll

Kursen innehåller en översikt över centrala angreppssätt vad gäller spelforskning ur olika perspektiv, t.ex. speldesign, spelteknik och spel som media. I kursen analyseras och jämförs definitioner av spel och lek. Begreppen inlevelse och engagemang diskuteras och en jämförelse görs mellan rollerna som spelare och designer när det gäller att forma spelupplevelsen. I kursen görs en kritisk granskning av begreppen övertygande spel, seriösa spel och spel för social förändring. Kursen innehåller också vetenskapligt skrivande, teori och metod.

Undervisning

Kursen ges på engelska.

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier och workshops.

Examination

Kursen bedöms med något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier och workshops, en designuppgift med en reflekterande PM samt en avslutande skriftlig uppgift.

Seminarierna och designuppgiften betygsätts med Godkänd eller Underkänd. Den avslutande skriftliga uppgiften betygsätts med Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på den avslutande skriftliga uppgiften.


Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.