Kursplan för Global miljöhistoria

Global Environmental History

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MV002
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar utveckling G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2007
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper
 • Kursen är avvecklad.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten

 • ha övergripande förståelse för miljöhistoriska processer
 • ha kunskap om historiska samhällens och kulturers natursyn och naturumgänge
 • kunna reflektera historiskt och sätta det förflutna i relation till samtiden
 • ha kunskap om 1800- och 1900-talens miljöproblem och miljö- och naturresursdiskussion
 • Innehåll

  Världens miljöhistoria: generella perspektiv växlas med specifika nedslag i olika historiska skeenden och geografiska platser. Historiska samhällens och kulturers natursyn och naturumgänge, med fokus på de tre nivåerna: mental nivå, interaktiv nivå (människa-naturinteraktion) och ekologisk nivå. De tre nivåerna motsvarar löst den akademiska indelningen i humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap. Människans evolution som kulturvarelse, jordbrukets uppkomst och de tidiga stadskulturerna. Den moderna världen med fokus på européernas expansion, industrisamhällets framväxt och globaliseringen. Ekosystemen (inklusive mänskliga samhällen) med dess djur, växter och sjukdomar som historiskt relevanta faktorer. 1800- och 1900-talens miljöproblem och miljö- och naturresursdiskussion.

  Undervisning

  Kursen består av föreläsningar, seminarier och miljöhistoriska exkursioner. Föreläsningarna ges av gästföreläsare från olika akademiska discipliner. Inslag av konstskapande används som inlärningsform.

  Examination

  Löpande examination med skrivuppgifter och/eller hemtentamen, samt aktivt deltagande i seminarier.

  Övriga föreskrifter

  Kursen ingår även i kurspaketet Miljö- och utvecklingsstudier, 40 p/60 hp.

  Litteratur

  Litteraturlista

  Gäller från: HT 2007

  I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

  • Hughes, J. Donald Nyqvist, Per Världens miljöhistoria

   Stockholm: SNS förlag, 2005

   Se bibliotekets söktjänst

  • McNeill, John R. Eklöf, Margareta Någonting är nytt under solen : nittonhundratalets miljöhistoria

   1. uppl.: Stockholm: SNS förl., 2003

   Se bibliotekets söktjänst

  Artikelkompendium