Kursplan för Klimatet, energin och det moderna samhället

Climate, Energy and Society

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MV004
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar utveckling G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2007
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper
 • Kursen är avvecklad.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten

 • ha ämnesövergripande förståelse för klimat- och energifrågor utifrån ett hållbarhetsperspektiv
 • ha grundläggande kunskaper om hur klimatet påverkas av samhället, och hur klimatförändringar påverkar samhället i olika regioner och inom olika sektorer
 • ha grundläggande kunskaper om dagens globala energiförsörjning samt närliggande förändringar i utbud och efterfrågan vara bekanta med olika framtidsscenarier inom klimat- och energiområdet
 • ha kunskap om och kunna kritiskt förhålla sig till olika lösningsförslag på klimat- och energiproblem
 • kunna kritiskt analysera olika forskares och andra aktörers ståndpunkter och argumentation i klimat- och energidebatten
 • Innehåll

  Växthuseffekten, klimatvariationer i tid och rum, metoder för klimatforskning och olika faktorer som påverkar klimatet. Begreppet Peak Oil (topproduktion), oljans och de kolbaserade energislagens historia och dess betydelse för samhället idag. Samhällets sårbarhet: historiskt och idag. Kontroverser kring forskning och politik: prognoser, riskforskning och försiktighetsprincipen. Orientering i energisystem och energikriser: fossila och alternativa energislag. Konsekvenser av klimatförändringar och förändrade energitillgångar idag och i framtiden på bland annat ekosystem, vattenförsörjning, jord- och skogsbruk, naturkatastrofer, hälsa, ekonomi och konflikter. Dagens strategier för att hantera klimat- och energiproblem: globala, regionala och lokala initiativ. Framtidsscenarier: globalt och personligt. Strategier för framtiden: vad kan och bör olika aktörer göra?

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Föreläsningarna ges av gästföreläsare från olika akademiska discipliner och andra relevanta samhällssektorer. Stort utrymme ges till aktivt studentdeltagande och kritisk reflektion.

  Examination

  Löpande examination med skrivuppgifter, aktivt deltagande i seminarier och projektarbeten.

  Övriga föreskrifter

  Kursen ingår även i kurspaketet Miljö- och utvecklingsstudier 40 p/60 hp.

  Litteratur

  Litteraturlista

  Gäller från: HT 2007

  I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.