Kursplan för Företagsekonomi A/B

Business Studies A/B

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2FE025
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Företagsekonomi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 36, 2008
 • Behörighet: Minst 30 hp inom teknik/naturvetenskap.
 • Ansvarig institution: Företagsekonomiska institutionen
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
 • Kursen är avvecklad.

Mål

Kursen skall ge förmåga att beskriva företaget och dess miljö samt att identifiera, strukturera och analysera valda problem inom ämnets traditionella områden.
Studenterna tränas att självständigt analysera företagsekonomiska problem.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
- förstå varför företag använder resultatmått för att utvärdera och planera ekonomisk verksamhet
- redogöra hur resultaträkning, balansräkning och kassaflöde beskriver företagets ekonomi
- redogöra för grunderna i dubbel bokföring
- redogöra för hur kostnader och intäkter kan används för beslut om kunder, produkter och organisatoriska enheter
- använda de grundläggande metoderna för investeringskalkylering
- tillämpa grundläggande modeller för analys av ett företags lönsamhet
- självständigt och kritiskt formulera och analysera enkla företagsekonomiska problem

Innehåll

Kursen startar med att behandla företagets ekonomi. Vilken information ger och hur struktureras resultaträkningar, balansräkningar och kassaflödesbeskrivningar.
Grunder i dubbel bokföring ges med exempel på frekventa affärshändelser som försäljning och inköp. Produktkalkylering behandlar frågor kring hur kostnader och intäkter i olika strukturer kan användas som stöd för beslut om kunder, produkter/tjänster, organisatoriska enheter och liknande. Grundläggande metoder för investeringskalkylering presenteras och analyseras. Olika modeller och nyckeltal för analys av företag presenteras.
Övergripande orientering ges om värderingsproblem, skatteproblem, strukturering av eget kapital och olika företagsformer samt om livscykelanalys.

Undervisning

Kursen ges på svenska. Undervisningen består av föreläsningar och obligatoriska seminarier med studentpresentationer.

Examination

Kursen betygssätts med något av betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5)

Kursen examineras genom två prov: skriftlig tentamen vid kursens slut (vilket ger 3 hp) och obligatoriska seminarier (2 hp). Dessa obligatoriska seminarier måste vara avklarade under den termin kursen ges. För slutbetyget godkänd för hela kursen krävs minst godkänd (3) från båda proven. I övrigt väger den skriftliga tentamen tyngst vid betygsättningen.

Dessutom gäller att eventuella restuppgifter och kompletteringar måste vara inlämnade senast två veckor efter det att kursen är avslutad. Om detta inte sker erhålles betyget Underkänd på provet i fråga. Hela provet (med alla tillhörande examinationsmoment) måste då göras om, vilket endast kan göras på kommande kurser i mån av plats.

OBS Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övergångsbestämmelser

Kursen överlappar/ersätter Företagsekonomi 1TG010, Industriell ekonomi 1EI013 och 1EI024.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2010

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.