Kursplan för Yt- och kolloidkemi

Colloid and Interface Chemistry

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB303
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi G2F, Teknik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2009-03-12
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2009
 • Behörighet:

  Kemiska principer I, 10 hp, Kemiska principer II, 5 hp och Kemiska ämnens struktur och funktion, 10 hp.

 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs skall den studerande kunna

 • redogöra för fasrelationer och fasstruktur för självassocierande kolloidala system
 • redogöra för termodynamiska, elektrostatiska och mekaniska aspekter på kolloidala lösningars stabilitet
 • genomföra beräkningar på system där ytspänning, ytadsorption och intermolekylär växelverkan ingår som viktiga komponenter
 • diskutera hur olika elektrokinetiska effekter uppkommer och utföra beräkningar av motsvarande egenskaper
 • dokumentera laborativt arbete samt skriftligt/muntligt kunna redogöra för och diskutera laborationernas innehåll och resultat
 • ge exempel på och beskriva hur kursmoment anknyter till verksamheter inom samhälle och näringsliv speciellt inom material- och läkemedelsområdet
 • beskriva sambanden mellan ytors/gränsytors reaktivitet och ytrelaterade faktorer som morfologi och existens av adsorbat.

Innehåll

Ytors termodynamik, ytspänning och ytadsorption. Kinetik och mekanismer för ytors tillväxt. Elektriska dubbelskikt och elektrokinetiska processer. Intermolekylära krafter, växelverkningar mellan kolloidala partiklar, DLVO-teori. Polymeradsorption och sterisk stabilisering. Självassocierande kolloidala system, fasrelationer och fasstruktur. Tekniska tillämpningar av ytkemiska- och kolloidala system.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, seminarier, demonstrationer och laborationer

Examination

Prov anordnas under kursens gång och/eller vid kursens slut. Skriftliga prov motsvarar 6 hp. Laborationerna och tillhörande genomgångar och redovisningar motsvarar 4 hp. Slutbetyget erhålles såsom en sammanvägning av resultatet på det skriftliga provet och laborationerna.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2009

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.