Kursplan för Datakommunikation II

Computer Networks II

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1DT015
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap A1N, Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2007-11-06
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2008
 • Behörighet: 120 hp inklusive minst 60 p/90 hp inom datavetenskap och matematik inklusive Datakommunikation MN1.
 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi
 • Kursen är avvecklad.

Mål

Efter kursen ska studenterna kunna:

- Designa och implementera kommunikationstillämpningar.
- Läsa, syntetisera och presentera vetenskapliga artiklar i området.
- Använda modellering och simulering för att analysera nätverk.

Innehåll

Kursen består av en teoretisk del (6 hp) och en praktisk del (1,5 hp).

Den teoretiska delen
Denna del koncentreras kring ett antal vetenskapliga artiklar inom nätverksområdet. Begreppen som tas upp kan variera något år från år för att tillmötesgå utveckling inom området. Följande tas emmelertid alltid upp:
- Protokolldesign
- Trafikmodellering
- Nätverksprogrammering
- Simulering och analys av nätverk

Andra områden som eventuelt tas upp är:
- Trådlösa nät
- Fördröjningstoleranta nätverk
- Anonymitet på Internet
- Servicekvalitet
- Distribuerade tester

Den praktiska delen
- Nätverksprogrammering
- Analys, simulering eller modellering av nätverk

Undervisning

Den teoretiska delen av kursen består av ett antal seminarier som hålls av läraren, gästlärare och studenterna själva. Alla studenter förväntas att genomföra minst en presentation.

Den praktiska delen av kursen består av ett antal inlämningsuppgifter.

Examination

För den teoretiska delen av kursen består examinationen av
- en muntlig presentation
- skriftliga bedömnigar av vetenskapliga artiklar eller annat material inom kursen

För den praktiska delen består examinationen av en eller flera skriftliga rapporter, möjligtvis kompletterat med demonstrationer.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.