Kursplan för Fasta tillståndets fysik I

Solid State Physics I

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TG300
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G2F, Teknik G2F

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2009-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 02, 2009
 • Behörighet: Flerdimensionell analys. Ordinära differentialekvationer. Transformmetoder. Termodynamik. Kvantfysik eller Kvantmekanik.
 • Ansvarig institution: Institutionen för teknikvetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:


 • Förklara de grundläggande begrepp som används för att beskriva kristallina ämnens uppbyggnad och fysikaliska egenskaper.

 • Använda fysikaliska modeller för att utföra grundläggande beräkningar av fasta ämnens egenskaper.

 • Sammanfatta ett laborativt arbete och dess teoretiska tolkning i en skriftlig rapport.

Innehåll

Kristallens uppbyggnad: Gitter, kristallstruktur, reciprokt gitter, Brillouin zoner.
Diffraktion: Teori och experimentella metoder.
Gitterdynamik: Fononer, tillståndstäthet, specifikt värme, värmeledningsförmåga.
Elektronteori: Frielektronmodell, grundläggande bandteori, metaller, halvledare, elektrisk ledningsförmåga.

Laborationer: Halvledarfysik, Enkla bandstrukturmodeller.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut, 4 hp. Godkänd laborationskurs, 1 hp.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 46, 2010