Kursplan för Tillämpad beräkningsvetenskap

Applied Scientific Computing

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TD248
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap A1F, Tillämpad beräkningsvetenskap A1F, Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2010
 • Behörighet: 120 hp inklusive Flerdimensionell analys, Linjär algebra, Programmeringsteknik II och Beräkningsvetenskap III eller motsvarande.
 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

För godkänt betyg ska studenten kunna


 • beskriva hur tredimensionell geometri representeras i datorn

 • identifiera lämpliga matematiska modeller inom strukturmekanik och strömningsmekanik

 • identifiera lämpliga numeriska metoder för att beräkna lösningar till dessa modeller

 • välja lämplig programvara för att lösa problemen

 • generera beräkningsnät och hantera avancerad programvara samt pre- och postprocessing

 • värdera beräkningsresultat med hjälp av den matematiska och numeriska teorin och därmed identifiera eventuella osäkerheter i resultaten

 • tolka beräkningsresultaten

Innehåll

Innehållet är kopplat till två olika tillämpningsområden: strömningsmekanik och strukturmekanik. De moment som ingår är nätgenerering och gränssnitt mot CAD, praktiska aspekter på FEM (finita elementmetoder) och FVM (finita volymmetoder), val av matematisk modell och justering av modellen, visualisering och postprocessning.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer och inlämningsuppgifter.

Examination

Skriftligt prov (3 hp) och godkända inlämningsuppgifter (2 hp).

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.