Kursplan för Kryptologi

Cryptology

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1DT075
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap A1N, Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2010
 • Behörighet:

  Minst 120 hp inklusive Algoritmer och datastrukturer och Diskret matematik eller motsvarande.

 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna:

 • ge exempel på hur kryptologiska teorier, principer och tekniker kan användas för att åstadkomma datasäkerhet.
 • förklara teorin bakom några vanliga kryptografiska metoder såsom t.ex. olika typer av hash-värden, symmetriska och asymmetriska skiffer och slumptal.
 • analysera och konstruera dessa metoder samt reflektera över deras begränsningar och tillämpbarhet.

Innehåll

Teori och praktik för olika typer av chiffer, t.ex. klassiska chiffer, blockchiffer, flödeschiffer, affina chiffer, publika chiffer. Hashfunktioner med och utan nyckel, nyckelhantering, slumptal.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer, seminarier.

Examination

Tentamen (3 hp) samt muntlig och skriftlig redovisning (2 hp).

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.