Kursplan för Biomaterial I

Biomaterials I

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB263
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1N, Teknik A1N, Materialvetenskap A1N, Materialteknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2010
 • Behörighet: 120 hp naturvetenskap/teknik varav minst 20 hp kemi.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:


 • redogöra för krav som ställs på implanterbara material

 • redogöra för vanligaste använda polymerer, keramer och metaller som biomaterial.

 • avgöra och analysera hur materialens egenskaper påverkar interaktioner med proteiner, celler och vävnad.

 • föreslå val av material för inplantation i blodet, i mjukvävnad och i ben.

 • visa en övergripande förståelse för processen för kommersialisering av implantat.

Innehåll

Material för ersättning eller reparation av mänskliga organ. Organometalliska inplantat och system för vävnadsregenerering. Grundläggande teori, inbjudna specialister och projektarbeten med industri/forskning.

Undervisning

Föreläsningar och laborationer seminarier, projektarbete, gästföreläsningar.

Examination

Examination sker genom skriftlig tentamen (2 hp), samt genom skriftliga och muntliga redovisningar, och deltagande i laborationer och seminarier (3 hp). För godkänt slutbetyg krävs att alla delmoment bedömts godkända. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och övriga moment.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.