Kursplan för Linnés liv och vetenskaper

Linnaeus' Life and Sciences

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG412
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2007-03-15
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2010
 • Behörighet:

  För tillträde till kursen fordras 30 hp högskolestudier.

 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning
 • Kursen är avvecklad.

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna :

- beskriva Carl von Linnés verksamhet i den tid han verkade.

- redogöra för hans betydelse för dagens biologi och hans nutida betydelse även i andra sammanhang.

- utifrån ett historiskt perspektiv på biologin kunna exemplifiera nutida biologisk forskning och framtida utveckling.

- beskriva Linnés pedagogiska förmåga och kunna redogöra för sambandet mellan god pedagogik och vetenskapligt framåtskridande

- exemplifiera skriftligt Linnés verksamhet ur både historiskt och biologiskt perspektiv

- sammanfatta värdet av historiska platser, historiska landskap och historisk flora i Linnés Uppsala

Innehåll

Följande teman skall studeras: Linné som läkare; vetenskapsman och pedagog, författare. Linnés vetenskap (medicin, etnobotanik, botanik, zoologi och mineralogi). Linnés lärjungar och resor. Linnés betydelse idag och vetenskapens utveckling.

Undervisning

Kursen ges som nätkurs. Kursen omfattar övningar via Internet samt ett projektarbete.

Examination

För godkänt betyg på kursen fordras godkänt betyg på hemuppgifter motsvarande 5 hp samt godkänd projektarbete motsvarande 5 hp.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.