Kursplan för Programmeringsteknik I

Computer Programming I

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TD433
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap G1N, Teknik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-19
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2010-04-27
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2010
 • Behörighet:

  Ma D (områdesbehörighet 8) Kraven har sänkts jämfört med den ursprungliga områdesbehörigheten

 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för grundläggande begrepp inom objektorienterad analys och design;
 • använda dessa begrepp för att analysera enklare problem och designa lösningar;
 • använda ett objektorienterat språk, t.ex. Java;
 • skriva enklare program med flera samverkande klasser;
 • förklara vad ett givet program utför;
 • använda ett programmeringssystem för att utveckla program.

Innehåll

Introduktion till programmering: syftet med programmering, programmeringsprocessens faser, programmering satt i sitt sammanhang genom exempel på tillämpningar, datorsystemet ur programmerarens synvinkel, programmeringsmiljöer.

Algoritmer: vad en algoritm är, programmet som algoritm, skillnaden i preciseringsgrad mellan vardagslivets algoritmer och datorprogram.

Grundläggande objektorienterad problemlösning: introduktion till objektorienterad analys och design, begreppen modell, klass, objekt, inkapsling, instansvariabel, konstruktor och metod.

Grundläggande datastrukturer, exemplifierade med Java: enkla datatyper och arrayer.

Grundläggande algoritmelement, exemplifierade med Java: tilldelning, villkor, repetitioner, aritmetiska och logiska uttryck, terminalbaserad in- och utmatning.

Grundläggande objektorienterad implementering, exemplifierade med Java: användning av färdiga klasser, definition av egna klasser och objekt.

Grundläggande programmeringsteknik: systematisk arbetsgång för problemanalys, programdesign, implementering, testning, felsökning samt dokumentation.

Användning av grafik och gränssnitt.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner/laborationer och inlämningsuppgifter.

Examination

Skriftligt prov (2 hp) samt inlämningsuppgifter (3 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2010

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Huvudbok:

 • Guzdial, Mark; Ericson, Barbara Introduction to computing and programming with Java : a multimedia approach

  Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

Alternativbok:

Alternativbok:

 • Lewis, John; Loftus, William Java software solutions : foundations of program design

  6. ed.: Boston ;a London: Pearson/Addison-Wesley, [2008] cop. 2009

  Se bibliotekets söktjänst