Kursplan för Musikteori 1

Music Theory 1

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5MU026
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Musikvetenskap G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-02-27
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2010-10-25
 • Reviderad av: martr101
 • Gäller från: vecka 35, 2011
 • Behörighet: Hi A, Sh A (områdesbehörighet 1) samt grundläggande kunskaper i notläsning.
 • Ansvarig institution: Institutionen för musikvetenskap

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten
- behärska traditionell harmonilära och funktionsanalys av västerländsk konstmusik från perioden ca 1700 - ca 1850
- kunna notera melodier och ackordföljder av enklare slag.
- kunna genomföra musikanalyser på elementär nivå.

Innehåll

Delkurs 1: Satslära och funktionsanalys 7,5 hp
Satslära: Elementär harmonilära (fyrstämmig sats med given melodi och med givna ackordbeteckningar/funktionsanalysbeteckningar). Funktionsanalys: Grunderna i harmonisk analys. Gehör: transkriptionsövningar

Delkurs 2: Verkstudier och musikanalys 7,5 hp
Verkstudier. Övningar i musikanalys: steg- och generalbasbeteckningar, motivanalys, formanalys och Schenkeranalys.

Satslära och funktionsanalys 7.5 hp

Verkstudier 7.5 hp

Undervisning

Campuskursen: Föreläsningar och/eller grupplektioner. Distanskursen: webbaserad undervisning via lärplattformen PingPong.

Examination

Delkurs 1: Satslära och funktionsanalys 7,5 hp
Campuskursen: Skriftligt prov
Distanskursen: fullgjorda inlämningsuppgifter

Delkurs 2: Verkstudier och musikanalys 7,5 hp
Campuskursen: aktivt deltagande i undervisningen samt fullgjorda inlämningsuppgifter. Distanskursen: fullgjorda inlämningsuppgifter.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej ingå i examen tillsammans med någon av kurserna Musikvetenskap A, 30 hp, eller Musikvetenskap AB, 30 hp.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.