Kursplan för Datakommunikation II

Computer Networks II

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1DT074
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap A1N, Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2011-04-28
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2011
 • Behörighet: 120 hp inklusive minst 90 hp inom datavetenskap och matematik inklusive Datakommunikation I eller motsvarande
 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:


 • designa och implementera kommunikationstillämpningar.

 • läsa, syntetisera och presentera vetenskapliga artiklar i området.

 • redogöra för, resonera kring och föreslå design av kommunikationsnätverk

 • använda modellering och simulering för att analysera nätverk.

Innehåll

Kursen består av en teoretisk del och en praktisk del.

Den teoretiska delen koncentreras kring ett antal vetenskapliga artiklar inom nätverksområdet. Begreppen som tas upp kan variera något år från år för att tillmötesgå utveckling inom området. Följande tas emellertid alltid upp; protokolldesign, nätverksprogrammering, simulering och analys av nätverk, Internethistorik och framtida arkitekturer, samt trådlösa sensornät

Exempel på områden som eventuellt tas upp är trafikmodellering, fördröjningstoleranta nätverk, anonymitet på Internet, servicekvalitet och distribuerade tester

Den praktiska delen omfattar nätverksprogrammering samt analys, simulering eller modellering av nätverk

Undervisning

Den teoretiska delen av kursen består av föreläsningar samt diskussionsseminarier.
Den praktiska delen av kursen består av ett antal inlämningsuppgifter.

Examination

För den teoretiska delen av kursen, omfattande 8,5 hp, består examinationen av:


 • tentamen

 • muntlig presentation

 • skriftliga bedömningar av vetenskapliga artiklar eller annat material inom kursen

 • aktivt deltagande i grupparbeten och seminarier.


Det faktiska upplägget på de olika momenten presenteras vid kursstart.

För den praktiska delen, omfattande 1,5 hp, består examinationen av en eller flera skriftliga rapporter, möjligtvis kompletterat med demonstrationer.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med Trådlös kommunikation och inbyggda system (1DT077)

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2011

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Kurose, James F.; Ross, Keith W. Computer networking : a top-down approach

  5th ed., international ed.: Boston, Mass.: Pearson, cop. 2010

  preliminär

  Se bibliotekets söktjänst