Kursplan för Ryska i vetenskapliga texter

Academic Russian

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5RY033
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Slaviska språk A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2011-04-13
 • Inrättad av: Institutionen för moderna språk
 • Gäller från: HT 2011
 • Behörighet:

  120 hp inklusive minst 105 hp ryska. Sv B/Sv2 B.

 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs på avancerad nivå.

Mål

Kursen omfattar praktiska övningar i att läsa och analysera vetenskapliga texter. Även förmågan att på ryska författa abstracts, sammanfattningar av valda artiklar, recensioner, egna konferenspresentationer, och uppsatsavsnitt övas upp i viss mån. Fokus ligger dock på läsning av vetenskapliga texter som är relevanta för den egna forskningsuppgiften.

Efter avslutad kurs skall studenten:

- kunna redogöra för vetenskapliga texters genrespecifika särdrag utifrån morfologiska och syntaktiska uttrycksmedel

- kunna tillämpa regler för textindelning, rubriksättning, samt för utformning av titelsida, resumé och innehållsförteckning

- behärska reglerna för den vetenskapliga textens samspel med andra texter, det vill säga kunna citera, referera och ange referenser samt upprätta litteraturlistor

Innehåll

Läsning och analys av vetenskapliga och populärvetenskapliga texter med tillhörande skriftliga övningar, då de teoretiska resonemangen omsätts i praktiken.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i seminarieform. Kursdeltagarna läser och diskuterar varandras texter utifrån nyare teorier kring den skriftliga vetenskapliga diskursen.

Examination

Kunskapskontroll sker genom muntliga presentationer och skriftliga redogörelser i form av inlämningsuppgifter.

Övriga föreskrifter

Kursen får tillgodoräknas i Slaviska språk E1 som delkurs Ryska i vetenskapliga texter, 7,5 hp.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.