Kursplan för Kvantfältteori

Quantum Field Theory

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1SV037
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2010-11-26
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 02, 2011
 • Behörighet: 120 hp inkl. Kvantmekanik (1FA352). Relativistisk kvantmekanik rekommenderas.
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter fullgjord kurs skall studenten behärska de matematiska verktyg som användes för att beskriva system av identiska partiklar och processer där sådana partiklar skapas eller förintas; skall förstå sambandet mellan symmetrier och rörelsekonstanter, skall kunna skriva ner uttrycken för spridningsamplituden i störningsteori och kunna beräkna denna i lägsta ordning, skall också kunna beräkna bredder för enkla sönderfall, och skall ha en uppfattning om renormeringsbegreppet.

Innehåll

Andrakvantisering. Skapelse- och förintelseoperatorer för Bose- och Fermipartiklar. Fältoperatorer. Observabler. S-matrisen. Störningsteori och Feynmandiagram. Renormering. Tillämpningar: koherenta tillstånd, växelverkan mellan fotoner och icke-relativistiska elektroner. Kvantelektrodynamik. Svaga och elektromagnetiska sönderfall.

Undervisning

Föreläsningar och lektionsövningar.

Examination

Inlämningsuppgifter under kursens gång. Betyget på kursen beror på kvaliteten på de inlämnade lösningarna. För betyget 5 krävs att studenten på egen hand lyckats lösa uppgifterna och därvid visat god teoriförståelse. Om lösningarna visar på luckor i förståelsen ges betyget 4. Om studenten behöver avsevärd hjälp för att lösa uppgifterna kan betyget 3 erhållas.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 13, 2011

 • Peskin, Michael Edward; Schroeder, Daniel V. An introduction to quantum field theory

  Reading, Mass.: Addison-Wesley, cop. 1995

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk