Kursplan för Biologisk debatt

Core Curriculum in Biology

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG424
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2011-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2011
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna :


 • Ge exempel på, och kritiskt kunna kommentera aktuella händelser där biologiska fakta spelar roll

 • Ge en kortfattad översikt av växt- och djurrikets huvudgrupper ,olika cellers byggnad och elementära funktioner, ekologins tillämpningar samt fysiologiska processer hos människan

 • Redogöra för evolutionslärans grunddrag och människans evolution, de sammanhang inom biologin som leder till en hållbar utveckling ,ekologins tillämpningar ,människan som ekologisk faktor

 • Använda sig av och förstå biologiska data och ett vetenskapligt förhållningssätt

Innehåll

Aktuella trender inom det biologiska ämnesområdet och hur de kan relateras till dagens samhälle såväl lokalt som globalt (exempelvis fågelinfluensan, antibiotikaresistens, GMO).
Översiktlig orientering om systematik, cellbiologi, ekologi och fysiologi för att kunna förstå och tolka olika biologiska begrepp.Behandling av biologiska data. Metodik för vetenskapliga undersökningar.

Undervisning

Undervisningen omfattar föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Examination

Examinationen är fortlöpande under kursens gång. För att kursen skall bedömas som godkänd fordras godkänt resultat på skriftliga hemuppgifter och muntliga presentationer samt närvaro och ett aktivt deltagande på seminarier och gruppövningar.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.